Operation Manual

22
Voorwoord
Onze nieuwe aandrijvingen voor garagepoorten, APERTO 868 S, APER-
TO 868 L en APERTO 868 LX vormen een combinatie van betrouwbaar-
heid en innovatie. De APERTO 868 S vervangt de huidige Aperto 1000 en
onze nieuwe L aandrijving is voorzien van extra functies en aansluitmoge-
lijkheden (bijv. Softstart en Softstop, 2 toetsen, definieerbare rijrichting, in-
terface voor TorMinal etc.)
Reeds bestaande aandrijvingen kunnen overeenkomstig worden verbeterd
door de besturing te vervangen, aangezien de besturingsaansluitingen
compatibel zijn.
Een nieuwe veiligheidsnorm definieert het gebruikte zendsignaal met de
frequentie 868,8 Mhz. Dit zendsignaal werkt met een Rolling Code sys-
teem, dat na ieder zendcommando voor optimale veiligheid en be-
trouwbaarheid de code verandert.
Toepassing
Deuren/poorten die met een aandrijving worden geautomatiseerd die-
nen aan de volgende normen te voldoen: EN 12604, EN 12605.
De garagepoortaandrijving (GTA) is uitsluitend bestemd voor het ope-
nen en sluiten van garagepoorten. Een ander gebruik is niet in over-
eenstemming met de bestemming ervan. Voor schade die ontstaat door
een ander gebruik is de producent niet aansprakelijk. Het risico draagt
alleen de gebruiker.
De garagepoortaandrijving is geproduceerd volgens de laatste stand der
techniek. Desondanks kunnen bij het gebruik ervan gevaren voor li-
chaam en leven van de gebruiker optreden.
Garagepoortaandrijving alleen in technisch goede toestand gebruiken.
Garagepoortaandrijving alleen gebruiken in een droge ruimte en niet op
plaatsen, waar ontploffingsgevaar bestaat.
Veiligheidsinstructies
Symbool voor verwijzing naar een dreigend gevaar!
N.B. TENEINDE ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN
DIENEN ALLE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE
WORDEN GELEZEN EN NAGELEEFD!
Wat betreft beschrijvingen en informatie in de montage- en gebruikers-
handleiding behouden wij ons het recht op technische wijzigingen voor.
De verantwoordelijke persoon voor de inbouw van een aandrijving moet
volgens de aanwijzingen van Machinerichtlijn 98/37/EG een conformi-
teitverklaring voor de deurinstallatie opstellen en het CE-keurmerk en
een typeplaatje aanbrengen
Garagepoortaandrijving
Laat de aandrijving nooit bedienen door kinderen en laat ze er nooit
mee spelen. Houd de afstandsbediening altijd buiten het bereik van kin-
deren.
Richtlijn ”mechanisch aangedreven ramen, deuren en poorten ZH 1/494
van april 1989” van de ongevallenverzekering opvolgen en naleven.
De Duitse richtlijn “Elektrische bediende ramen, deuren en poorten - ZH
1/494” van de ongevallenverzekering dient onder alle omstandigheden
te worden gehandhaafd en in acht te worden genomen.
Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en geldige EG-normen in
de verschillende landen opvolgen en naleven.
Aandrijving op correct ingestelde en in evenwicht gebrachte garage-
poorten monteren. Een verkeerd ingestelde poort zou ernstige verwon-
dingen kunnen veroorzaken.
Da garagepoortaandrijving mag alleen door vakkundige personen wor-
den gemonteerd, aangesloten en voor de eerste keer in werking worden
gezet.
Indien mogelijk moet u de aandrijving minimaal 2,10 meter boven de
vloer monteren.
Vóór werkzaamheden aan de poortaandrijving eerst de stekker uit de
contactdoos nemen.
De aandrijving moet elke maand gecontroleerd worden. Als de poort in
contact komt met een 50 mm hoog voorwerp op de grond, moet ze van
richting veranderen. De aandrijving moet altijd opnieuw gecontroleerd
worden wanneer men de openingskracht of eindposities gewijzigd heeft.
Het verkeerd instellen van het openingmechanisme kan tot erntige en
zelfs dodelijke verwondingen leiden.
Gebruik indien mogelijk de noodschakelaar uitsluitend wanneer de gara-
gepoort gesloten is en vermijd het gebruik ervan wanneer de poort open
is. Verzwakte of gebroken veren kunnen ertoe leiden dat de poort valt,
wat tot ernstige en zelfs dodelijke verwondingen kan leiden.
Nooit in een lopende poort of bewegende delen grijpen.
Bij alle werkzaamheden aan de aandrijving moet altijd de stekker uit het
contact worden genomen.
Om de vier weken nakijken of de poortopener veilig functioneert.
Da garage pas binnenrijden als de poort helemaal geopend is.
Rij pas door de deur/poort wanneer deze helemaal open staat.
Aan sluitzijde van het deurmechanisme bestaat het risico voor vastklem-
men en beknelling.
Radiobesturing
Radiografische besturing is alleen toegestaan bij apparaten en voorzie-
ningen waarvan de radiografische besturing door zender en ontvanger
geen gevaar vormen voor personen of zaken, of waarvan dat risico door
andere veiligheidsvoorzieningen wordt gedekt.
Handzender niet inschakelen op radiotechnisch gevoelige plaatsen of
complexen (vliegveld, ziekenhuis).
Da radiografische besturing mag alleen in werking worden gezet wan-
neer aan de garagepoortaandrijving een ongevaarlijke krachtwaarde is
ingesteld. De krachtwaarde moet zo laag ingesteld zijn dat de sluitkracht
verwondingsgevaar uitsluit (zie hoofdstuk krachtinstelling).
De radiografische besturing mag alleen gebruikt worden wanneer de be-
weging van de poort kan worden overzien en zich geen personen of
voorwerpen in het bewegingsveld bevinden.
Voorzichtig! Gevaar voor beknelling en snijwonden aan sluitingszijde.
De afstandsbediening zodanig bewaren dat ongewilde bediening,
bijvoorbeeld door kinderen, is uitgesloten.
Aanwijzingen voor zendvergunning
Onze zendinstallatie met afstandsbediening wordt omvat door een alge-
mene vergunning.
Vaste telecommunicatiesystemen voor publieke communicatie, evenals
andere zendinstallaties, mogen niet worden gestoord.
De gebruiker van de zendinstallatie is niet beschermd tegen storingen
door andere telecommunicatie-installaties en eindinrichtingen (bijv.
andere telecommunicatie-installaties, die volgens de voorschriften met
hetzelfde frequentiebereik werken). Indien zich aanmerkelijke storingen
voordoen, dient u zich te wenden tot het dichtstbijzijnde telecommunica-
tiekantoor met meettechniek voor zendstoring.
De zendinstallatie mag zonder vergunning van de desbetreffende in-
stantie in principe niet met andere telecommunicatie-installaties worden
verbonden.
Voorafgaand aan montage
Wanden en plafonds moeten solide en stabiel zijn. De aan-
drijving mag alleen aan een correct gemonteerde en uitgeba-
lanceerde poort worden gemonteerd. In geval van een onjuist
gemonteerde of uitgebalanceerde poort kunnen zich ongeluk-
ken voordoen, die ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kunnen
heben.
De poorten op zich moeten stabiel zijn, aangezien deze aan hoge druk-
en trekkrachten zullen worden blootgesteld. Lichte kunststof of alumini-
um poorten, moeten indien nodig vóór de montage worden versterkt.
Raadpleeg uw vakhandelaar.
Indien bij een zware poort bij deze aandrijving een verlengkit wordt
ingebouwd, moet beslist een tweede plafondophanging worden geïnstal-
leerd.
Controleer de afstand tussen het hoogste punt van de poort (THP) en
het plafond. Deze afstand moet minimaal 35 mm bedragen en mag niet
groter zijn dan maximaal 65 mm. De trekarm mag hierbij onder een
hoek van max. 30° staan. Als deze afstand kleiner is, moet de aan-
drijving verder naar achteren worden geplaatst en moet tevens een ver-
lengde trekstang worden gemonteerd.
Verwijder de deurvergrendeling of zet deze buiten werking.
Controleer of de deur licht loopt.
De poort moet wat betreft loopkracht goed zijn uitgebalanceerd.
Test:
Open de poort handmatig tot deze half open staat. In deze stand moet
de deur blijven staan. Indien de poort omhoog of omlaag gaat, dient de
poort mechanisch te worden bijgesteld. Raadpleeg uw vakhandelaar.
Inbouwtips
Controleer de levering voordat u met de montage begint. Zodoende be-
spaart u tijd en onnodig werk indien er onderdelen ontbreken.
Indien de aandrijving niet in het midden van de poort kan worden gezet,
is het mogelijk om deze uit het midden te zetten. Hierbij dient u er echter
op te letten dat de poort niet wringt of vastloopt in de rails.
Controle:
De poort moet op de plaats waar de aandrijving wordt vastgezet, meer-
dere malen handmatig worden geopend en gesloten. Indien de poort
zich op een plaats gemakkelijk laat bedienen (onder inachtneming van
de voorgeschreven kracht) kan de aandrijving daar worden vastgezet.
Technische gegevens:
868 S 868 L 868 LX
Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Veiligheidsklasse IP00 IP00 IP00
Max. trek- en drukkracht 550 N 550 N 800 N
Nominale trekkracht 165 N 165 N 240 N
Nominaal stroomverbruik 0,6 A 0,7 A 0,8 A
Nominaal energieverbruik 120 W 140 W 160 W
Max. snelheid. 140 mm/s 160 mm/s 150 mm/s
Energieverbruik „Stand by“ 7 W 7 W 2 W
Inschakelduur 15 % 15 % 15 %