Operation Manual

25
S
APERTO 868 S, BESTURING MET AANSLUITING VOOR VEILIG-
HEIDSVOORZIENINGEN
Klemmenstrook (24)
toegestane kabeldiameter: max. 1,5 mm²
Fabrieksinstelling klemmenstrook:
1 + 2 Trafo secundair 24 V (rood)
3 C-rail (groen)
4 Ketting (rood)
5 + 6 Aansluiting drukknop. Er kunnen meerdere knoppen parallel
worden aangesloten
Aansluitmogelijkheden
extra aansluitmogelijkheden op de stekkeraansluiting (26) van de bestu-
ringseenheid.
Toegestane kabeldiameter: max. 0,75 mm².
WAARSCHUWING! Klemmen 1 en 2 moeten verbonden worden wan-
neer er geen veiligheidstoebehoren geïnstalleerd zijn. Wanneer een
veiligheidssysteem wordt geïnstalleerd, moet de verbinding tussen
klemmen plint 1 en 2 verwijderd worden.
Klem Aansluitmogelijkheid
1 + 2 Veiligheidsaansluiting (fotocel of DW)
Fabrieksinstelling met draadbrug
Aansluiting 1: Signaal (SIG)
Klem 2: Massa (GND)
3 + 4 24V-uitgang (niet gestuurd max. 34V) , max. 1A
(Spanningstoevoer bijv. een fotocel)
Aansluiting 3: +24 V
Aansluiting 4: Massa (GND)
5 + 6 Aansluiting 24 V Waarschuwingslamp (niet gestuurd max.
34V), max. 1A
Aansluiting 5: +24V
Aansluiting 6: Massa (GND)
Zekeringen
De uitgangen zijn beveiligd door twee glaszekeringen (5x20mm).
Zekering (27): Afzekering van de uitgang voor de waarschuwingslamp
(klem 5 + 6) met een 1 A zekering, traag
Zekering (28): Afzekering van de 24 V uitgang (klem 3 + 4) met een 1 A
zekering, traag
Extra instelmogelijkheden via DIP-schakelaar (30) 1-8:
REACTIE VAN DE AANDRIJVING BIJ OBSTAKELS
Wanneer de garagepoort bij het sluiten een obstakel raakt, gaat de aan-
drijving ca 10 cm (de instelling van de DIP-schakelaar (25) moet in acht
worden genomen) omhoog om vervolgens in die positie te blijven staan.
Uit veiligheidsoverwegingen gaat de garagepoort bij het opnieuw opstar-
ten alleen verder in de richting "open”. Pas wanneer de poort volledig
open staat, is een normale werking van de aandrijving weer mogelijk.
Hetzelfde geldt in de richting "sluiten": in beide posities functioneert de
aandrijving alleen in de zogenaamde dodemansbediening, dit betekent
dat het licht gaat knipperen en dat de aandrijving alleen geactiveerd kan
worden door (continu) indrukken van de drukknop. De aandrijving
functioneert pas weer normaal als de eindaanslag bereikt is.
T
APERTO 868 L EN APERTO 868 LX, L-BESTURING MET UITGEBREI-
DE FUNCTIES EN AANSLUITING VOOR VEILIGHEIDSVOORZIENIN-
GEN
Deze besturing biedt u extra functies, zoals bijv. deelopening van de poort,
2-kanaalsbedrijf, een poortstandindicatie en een interface voor TorMinal
(32).
Klemmenstrook (24)
toegestane kabeldiameter: max. 1,5 mm Fabrieksinstelling klemmen-
strook: (zie onder S)
Aansluitmogelijkheden
extra aansluitmogelijkheden op de stekkeraansluiting (26) van de bestu-
ringseenheid.
Toegestane kabeldiameter: max. 0,75 mm²
WAARSCHUWING! Klemmen 1 en 2 moeten verbonden worden
wanneer er geen veiligheidstoebehoren geïnstalleerd zijn. Wanneer
een veiligheidssysteem wordt geïnstalleerd, moet de verbinding tus-
sen klemmen 1 en 2 verwijderd worden.
Klem Aansluitmogelijkheid
1 + 2 Veiligheidsaansluiting (fotocel of DW)
Fabrieksinstelling met draadbrug
Aansluiting 1: Signaal (SIG)
Klem 2: Massa (GND)
3 + 4 24V DC-Uitgang geregeld, max. 0,1A
(Spanningstoevoer bijv. een fotocel)
Aansluiting 3: +24 V
Aansluiting 4: Massa (GND)
5 + 6 Aansluiting 24 V Waarschuwingslamp (niet gestuurd max.
34V), max. 1A
Aansluiting 5: +24V
Aansluiting 6: Massa (GND)
Zekeringen
De uitgangen zijn beveiligd door een glaszekering (5x20mm).
Zekering (28): Afzekering van de 24 V uitgang (klem 3 + 4) met een 1 A
zekering, traag
Extra instelmogelijkheden via DIP-schakelaar (30) 1-8:
DIP- Beschrijving
1 Reactie op veiligheidsingang
bij “POORT OPEN”, bijv. ie-
mand loopt door de fotocel
2 Reactie op veiligheidsingang
tijdens “POORT DICHT”
3 Reactie op veiligheidsingang
tijdens “POORT DICHT”
4 Waarschuwingslicht knippert
tijdens bewegen van de
poort
5 Aanlooptijd waarschuwings-
licht
6 Backjump (poort sluit, loop-
wagen loopt naar richting
“Openen” terug)
7+8
Positie “OFF”
Geen reactie tijdens
openen van de poort
Reversie
Aandrijving stopt
tijdens sluiten van de
deur en loopt ca. 10
cm terug
Pulserende besturing
van het waarschu-
wingslicht (besturing
regelt knipperlicht)
Aanlooptijd waarschu-
wingslicht 0 seconden
Backjump kort ca.
10 ms ca. 0-1 mm
geen functie
Positie “ON”
Aandrijving stopt
tijdens het openen van
de poort
Aandrijving stopt
tijdens sluiten van de
poort
Aandrijving stopt
tijdens sluiten van de
deur en opent de deur
helemaal
Continue besturing van
het waarschuwingslicht
(knipperen als functie
van waarschuwings-
licht)
Waarschuwingslicht
met aanlooptijd van
3 sec. (knippert 2 keer
voordat de deur in be-
weging komt)
Backjump lang ca.
70 ms ca. 1-5 mm
geen functie
DIP Beschrijving
1 Reactie op veiligheidsingang
bij “POORT OPEN”, bijv. ie-
mand loopt door de fotocel
2 Functie van de veiligheidsin-
gang
3 Reactie op veiligheidsingang
tijdens “POORT DICHT”
4 Poortstandindicator of waar-
schuwingslicht knippert
tijdens openen/sluiten van de
deur
5 Aanlooptijd waar schuwings-
licht
6 Backjump (alleen in de eind-
stand POORT DICHT)
7 2-kanaalsbedrijf
8 Gedeeltelijk openen, 2-kana-
len bedrijf
Positie „OFF“
Geen reactie tijdens
openen van de poort
Als openingscontact
(bijv. met fotocel)
Reversie
Pulserende besturing
van het waarschu-
wingslicht (besturing
regelt knipperlicht)
Geen aanlooptijd
waarschuwingslicht
Niet actief ca. 10 ms,
ca. 0-1 mm
1-kanaalsbedrijf
impulsvolgorde:
open-stop-dicht-stop-
Geen gedeeltelijke
opening
• Schakelaar 1/ Zend-
kanaal 1
open-stop-open
• Schakelaar 2/Zend-
kanaal 2
dicht-stop-dicht
Positie „ON“
Aandrijving stopt
tijdens het openen van
de poort
Als drukknop 2
(2-kanaalsbedrijf)
Aandrijving stopt
tijdens sluiten van de
poort
Aangesloten waar-
schuwingslicht poort-
dichtindicatie:
• brandt wanneer deur
niet DICHT is
• uit wanneer deur
dicht is
Waarschuwingslicht
met aanlooptijd van
3 sec. (knippert 2 x
voordat poort in be-
weging komt)
Backjump ca. 70 ms
Loopwagen loopt ca 1-
5 mm terug richting
“Openen”
2-kanaalsbedrijf
Gedeeltelijke openen
• Schakelaar 1/ Zend-
kanaal 2
open-stop-open
• Schakelaar /Zendka-
naal 2 gedeeltelijk ope-
nen
• DIL-Schakelaar 2 op
ON zetten