Operation Manual

27
Förord
Våra nya garageportöppnare APERTO 868 S, APERTO 868 L och APER-
TO 868 LX kombinerar tillförlitlighet med innovation. APERTO 868 S ersät-
ter den tidigare Aperto 1000 och våra nya L-drivenheter erbjuder ytterliga-
re funktioner och anslutningsmöjligheter (t.ex. mjukmanövrering, 2 st
tryckknappar, definierad manöverriktning, gränssnitt mot TorMinal m.m.)
Tidigare levererade drivenheter kan uppgraderas på motsvarande sätt ge-
nom byte av styrenhet, eftersom styranslutningarna är kompatibla.
En ny säkerhetsstandard definierar att systemets radiokommunikation ska
föras med frekvensen 868,8 MHz. På detta radioband tillämpas ett system
med rullande koder, vilket innebär att koden byts efter varje kommando.
Detta ger en hög grad av säkerhet.
Normal användning
Portar som automatiseras med en drivenhet måste uppfylla följande
normer: EN 12604 och EN 12605.
Garageportöppnaren är enbart konstruerad för att öppna och stänga
garageportar. Eventuell annan användning är inte att betrakta som nor-
mal användning. Tillverkaren påtar sig inte något som helst ansvar för
skada som uppkommer vid annan än normal användning. Ansvaret för
eventuella skador uppkomna genom annan än normal användning ålig-
ger helt och hållet användaren.
Använd enbart stängningsmekanismen om den är i perfekt skick.
Använd enbart stängningsmekanismen i torra, riskfria områden.
Garageportsöppnaren är endast avsedd för användning i privata garage.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till
svåra personskador.
Denna monterings- och bruksanvisning måste läsas, förstås och följas av
de personer som monterar, använder eller utför underhåll på öppnaren.
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador och driftsstörningar som
uppstår till följd av att monterings- och bruksanvisningen inte följts.
Se till att denna monterings- och bruksanvisning finns tillgänglig i garaget.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar i förhållande till illustratio-
ner och beskrivningar i Monterings- och driftsinstruktionerna.
Den person som ansvarar för installationen av öppnaren måste upprätta
ett överensstämmelseintyg för portanläggningen i enlighet med maskin-
direktiv 98/37/EG samt anslå CE-märket och en typskylt.
Garageportsöppnare
Barn får aldrig tillåtas använda eller leka med portmekanismen. Fjärr-
kontroller ska förvaras oåtkomliga för barn.
Följ alltid gällande arbetarskyddsbestämmelser och EG-direktiv.
Direktivet “Kraftbetätigte Fenster, Türen och Tore (Motordrivna fönster,
dörrar och portar) -ZH1/494” från yrkesorganisationen ska följas.
Installera enbart portöppnaren på portar som är korrekt monterade
och balanserade.
Om möjligt ska drivningen installeras 2,10 m eller mera över golvnivå.
Drivningen ska kontrolleras 1 gång per månad. Garageporten ska växla
rörelseriktning om den kommer i kontakt med ett 50 mm högt föremål på
golvet. Efter justering av kraften eller ändlägena (ändlägesbrytaren)
måste portens funktion provas på nytt. Kraftinställningen är avgörande
för säkerheten och måste justeras med största noggrannhet.
Använd om möjligt nödutlösaren bara om garageporten är stängd. Und-
vik att använda den om porten är öppen. Försvagade eller brustna fjädrar
kan medföra att porten faller, vilket i sin tur kan medföra allvarlig skada.
En felaktigt monterad eller balanserad port kan orsaka personskador.
Dra alltid ur nätstickkontakten före arbeten på drivenheten.
Håll aldrig händerna i närheten av porten när denna är i rörelse eller i
närheten av andra rörliga delar.
Håll barn och handikappade på betryggande avstånd från porten.
Kontrollera var fjärde vecka att portöppnaren fungerar.
Kör inte genom porten förrän den öppnats helt.
Det föreligger risk för kläm- eller skärskador vid portkanter och maskineri.
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll får enbart användas för utrustning och system där sändare
och mottagare inte utgör någon risk för personer eller egendom eller när
sådana risker elimineras med hjälp av andra säkerhetsanordningar.
Använd inte fjärrkontrollen i närheten av anläggningar som kan påverkas
av radiostörningar, t ex flygplatser och sjukhus.
Fjärrkontrollen får endast användas efter inställning av portstängnings-
kraften. Denna kraft skall ställas in så lågt att portstägningskraften inte
utgör någon skaderisk (se avsnittet stängkraftjustering).
Fjärrkontrollen får endast användas om portens rörelser kan övervakas
och inga personer eller föremål finns i portområdet.
OBS! Risk för kläm- och skärskador vid de slutande kanterna.
Förvara fjärrkontrollen så att obefogad användning är utesluten (oåtkom-
lig för barn).
Information om radiolicens
Vårt fjärrstyrsystem har generellt sändningstillstånd.
Trådbundna kommunikationssystem för offentlig samfärdsel samt andra
radioanläggningar får inte störas.
Användare av våra radioprodukter kan inte påräkna skydd mot störnin-
gar från andra radioanläggningar eller störande utrustningar (t ex. radio-
anläggningar som lagligt arbetar inom samma frekvensområde). Om
besvärande störningar uppträder, kontakta ansvarig myndighet (stör-
ningslokalisering)!
Radioanläggningen får i princip inte kopplas samman med andra radio-
anläggningar utan ansvarig myndighets tillstånd.
Före montering
Väggar och tak måste vara bärkraftiga och stabila. Drivenhe-
ten får endast anslutas till en korrekt uppriktad port. En felak-
tigt uppriktad port kan orsaka allvarliga personskador.
Portbladen måste vara stabila eftersom mekanismen utövar stora drag-
och tryckkrafter. Lätta portbladskonstruktioner, i plast eller aluminium,
kan behöva förstärkas före montering av systemet. Kontakta återförsäl-
jaren för rådgivning.
Om en skenförlängning installeras för manövrering av ett tungt portblad
måste ovillkorligen en andra takupphängning monteras.
Kontrollera avståndet mellan portbladets högsta banpunkt (THP) och
taket. Det ska vara min. 35 mm och max. 65 mm varvid manöverarmen
får uppvisa en vinkel på max. 30°. Om avståndet är mindre måste dri-
venheten flyttas bakåt och en längre stång monteras. Kontakta återför-
säljaren för rådgivning.
Avlägsna portens lås eller försätt dem ur funktion.
Kontrollera att porten löper lätt.
Porten måste vara väl balanserad.
Test:
Öppna porten manuellt till hälften När man släpper porten ska den stan-
na i halvöppet läge. Om porten i stället rör sig mot öppen eller stängd
position måste balansen justeras. Kontakta återförsäljaren för rådgiv-
ning.
Installationstips
Kontrollera redan vid leverans att samtliga komponenter finns med, för
att spara tid och onödigt arbete om en komponent visar sig saknas
under monteringen.
Om drivenheten inte kan monteras vid portbladets mitt får den förskjutas
åt sidan. Kontrollera att detta inte leder till att porten kan skeva och fast-
na i sina löpskenor.
Kontroll:
Fatta tag i portbladet vid den punkt där drivenheten ska monteras och
öppna och stäng den flera gånger för hand. Om porten kan manövreras
lätt för hand (utan att maximalt tillåten kraft överskrids) kan drivenheten
monteras.
Tekniska data:
868 S 868 L 868 LX
Märkspänning 230 V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Skyddsklass IP00 IP00 IP00
Max. drag & tryckkraft 550 N 550 N 800 N
Nominell dragkraft 165 N 165 N 240 N
Märkström 0,6 A 0,7 A 0,8 A
Märkeffekt 120 W 140 W 160 W
Max. hast. 140 mm/s 160 mm/s 150 mm/s
Effekt vid “standby” 7 W 7 W 2 W
Inkopplingsfördröjning 15% 15% 15%