Operation Manual

28
Jämför med bilderna 1 – 4 och bestäm vilken porttyp som motsvarar din
port.
1) Sektionsport inget tillbehör behövs
med enkel skena sektionsportbeslag med “bumerang”
rekommenderas
med dubbel skena sektionsportbeslag utan “bumerang”
rekommenderas
2) Vipport inga tillbehör behövs
3) Vipport, inåtgående tillbehör kurvarm nödvändig
4) Slagport tillbehör slagportsbeslag nödvändig
I. FÖRMONTERING AV MASKINERIET PÅ GOLVET
A
Delar visade i bild:
Lägg ut alla delarna på garagegolvet, med styrenheten (4) vänd inåt ga-
raget, som bilden visar. Ta fram verktygen.
Inneslut alltid hela kedjan i kedjeskyddet.
Varning! Kontrollera noga att kedjeskyddets tre delar är väl samman-
skjutna.
B
Trä in motorenheten med tillhörande kedja (1) i en av skenorna (2).
Tryck först in kontaktfjädrarna. Sätt ihop de övriga skenorna (2) med
hjälp av skarvskenorna (3). Skjut ihop tills stoppklackarna tar emot. Du
har nu fått en enda genomgående skena.
Skjut in röda brytaren (9), märkt ”H”, i skenan, med spetsen riktad mot
motorn (1).
Trä kedjan igenom brytaren.
C
Stick in bultarna (11a) i takfästet (11b).
Montera vinkeljärnen (11c) med muttrar (11d) och låsbrickor på takfäs-
tet (11e), som bilden visar.
Trä takfästet (11b) på skenan bakifrån.
Koppla kedjan med kedjelåset (5) till styrenheten (4). Skjut styrenheten
på skenan (2) bakifrån, fram till anslaget.
OBS: Styrenhetens kabelgenomföring måste vara vänd nedåt.
D
a
a För in den röda brytaren (10), märkt "V", i skenans motsatta ända
b
b Fäst kedjan i kedjefästet (14a) och
c
c vrid 90
d
d Tryck ändbeslaget (13) i skenan (2) och för kedjefästet (14a) genom
Fäst brickan (14b), fjädern (14c) på kedjesträckarbulten (14a)
E
Spänn kedjan tills märket (pilen) är nådd
F
Skruva på de båda vinkeljärnen (15a) med skruven (15b) och muttern
(15c) på ändbeslaget (13), men dra inte för hårt.
G
Om inte motorn (1) går att skjuta längs skenan, frikoppla genom att dra
en gång i frikopplingen (16).
Montera portfäste (12a) och dragstång (12b) på motorenheten (1) med
bult (12c) och låsclips (12d), som bilden visar.
II. MONTERING AV MASKINERIET I GARAGETAKET
Vänd på maskineriet så att skenornas öppning pekar ner mot golvet.
Öppna portlåset och ta bort alla låsanordningar så att porten kan röra
sig fritt.
Kontrollera att porten löper lätt i båda riktningarna. Porten måste vara
balanserad så att den står stilla, oberoende av i vilken position man
släpper den. Om nödvändigt, måste porten justeras på nytt före monte-
ringen av maskineriet.
H
Mät ut garageportens mitt upptill och markera på portbladet samt på
väggen ovanför porten.
Öppna porten långsamt och bestäm portöverkantens minsta avstånd
(inkl. eventuellt befintlig gummilist) till taket. Detta mått (portens högsta
punkt - THP) måste uppgå till minst 40mm. Avståndet mellan THP och
underkant C-skena ska uppgå till min. 5 mm respektive max. 65 mm.
OBS: Dragstångens vinkel bör uppgå till max 30°.
Stäng porten igen.
I
Beroende på utrymmestillgången kan drivenheten monteras på portö-
verstycket eller i taket (så nära portöverstycket som möjligt). Markera
och borra hål 74 mm till höger och vänster om portmitt och 20 - 80 mm
ovanför portbanans högsta punkt (THP). I betong: Ø 10 mm, i trä: Ø 5
mm).
OBS: Kontrollera att vägg/tak håller för fästet. Sätt plastpluggar (15d) i
hålen, lyft upp maskineriet i framkant och sätt fast vinkeljärnen (15a)
med träskruvar (15f) och underläggsbrickor (15e).
J
Lyft upp maskineriets bakre del och ställ under en stege e.d.
Skjut motorenheten bakåt. Beroende på garagetaket kan avståndet
mellan styrenhet (4) och takfäste (11c) justeras 0 - 600 mm. Rikta
takfästet (11c) vertikalt så att inte porten tar i skenan under gång;
centrera samtidigt maskineriet efter portens mittlinje. Märk ut och borra
håll (i betong med 10 mm resp, trä med 5 mm borr). Sätt pluggar (11f) i
hålen och skruva fast takfästen (11c) med skruvar (11h) och under-
läggsbrickor (11g).
OBS: Kontrollera 1 att taket håller.
Eventuellt måste vinkeljärnens utstående ändar kapas med en bågfil.
K
Stäng porten. Dra åt skruven (15b) och muttern (15c). Skjut fram mo-
torn (1) mot portväggen. Håll dragstång med portbeslag (12a) mot
porten och centrera efter mittlinjen. Beroende på vilken typ av port som
används kan vinkeln på portbeslaget få annan placering.
Förborra hål (5 mm). Sätt fast portbeslaget (12a) med de fyra skruvarna
(12e). Vid behov kan även andra skruvar än de som ingick i leveransen
användas.
L
Montera den invändiga strömbrytaren (8) på ett lämpligt ställe med
minst 1600 mm till golv. Operatören måste ha fri sikt mot porten. Monte-
ra inte knappsatsen inom portens rörelseområde.
Anslut vit och brun 2-ledarkabel till brytarplint.
VARNING ! Förlägg aldrig signalkabeln längs en matningskabel. An-
nars kan styrningen störas.
M
Montera stickkontaktuttaget.
Stickkontaktuttaget ska sitta på ett avstånd av max. 0,5 m från styr-
enhetens kapsling i taket.
Följ gällande VDE-föreskrifter.
N
Skjut brytaren (10), märkt ”V”, helt in mot motorn (1), så att ett svagt
klick hörs och dra åt klämskruven. Öppna porten helt.
Skjut brytaren (9), märkt ”H”, helt in mot motorn (1), så att ett svagt klick
hörs och dra åt klämskruven. Koppla in motorn (1) genom att dra i fri-
kopplingen (16).
O
Anslut nätkabel (6). Lampan ska nu blinka. (Om lampan inte blinkar, se
”Radering av kraftvärden”). För att lära in kraftvärdena måste motorn
öppna och stänga helt en gång för att registrera kraften som behövs i
båda riktningarna. Motorn kan startas med väggströmbrytaren (8) eller
fjärrkontrollen (19). Den inbyggda lampan blinkar under inlärningen.
Först när kraften som behövs i båda riktningarna har lärts in lyser ljuset
kontinuerligt.
Kontrollera ändlägena för öppning och stängning. Vid behov justera änd-
lägesbrytarna så fullständig öppning/stängning erhålles.
1 Motor med kedja
2 Skenor, 3 st
3 Skarvskenor, 2 st
4 Styrenhet med belysning
5 Kedjelås, tredelat, 2 st
6 Nätkabel
7 Strömbrytarkabel
8 Strömbrytare
9 Bakre brytare, märkt ”H”
10 Främre brytare, märkt, ”V”
11 Takfäste
12 Dragstång, portbeslag, bultar
och låsclips
13 Ändbeslag
14 kedjefäste, bricka, fjäder, ked-
jesträckarbult
15 Vinkeljärn, pluggar, skruvar
16 Frikoppling
17 Lampkåpa
18 Kraftinställning
19 Fjärrkontroll