Operation Manual

29
P
(Bara för S-öppnare)
Snäpp av lampkåpan (17) med en skruvmejsel.
Med kraftjusterskruven ”LIMIT OF POWER” (18) kan krafttoleransen
ökas, dvs den kraft som i tillägg till inlärd kraft får användas för att öppna
och stänga porten. Den maximala kraften mellan portkant och karm får
inte överstiga 150 N. I vänster slutläge uppgår tillåten extra kraft till ca
1,5 kg och i höger slutläge till ca 18 kg.
Vid leverans står kraftpotentiometern i sitt högeranslag. Styrenheten
läser av potentiometerns inställning varje gång systemet startar.
Efter ändring av krafttoleransen kan det vara nödvändigt att justera änd-
lägena för Port ÖPPEN och Port STÄNGD, om önskade positioner inte
längre uppnås.
OBSERVERA! Krafttoleransen ska för er personliga säkerhet ställas
in så lågt som möjligt för att porten snabbt och säkert ska kunna re-
gistrera hinder.
På L-kretskortet kan du göra ändringar via servicemodulen (Torminal 32)
Q
Kontrollera om porten kan stoppas vid öppnande - och stängande rörel-
se genom lätt tryck med handen mot porten på en höjd av minst 100 cm
från golvnivå. Vid hinder i stängningsrörelsen ska porten stanna och di-
rekt backa ca 100 mm.
VARNING! I garage utan en andra dörr måste en bowdenkabel/ fri-
kopplingslina monteras för nödöppning (utifrån) i händelse av strö-
mavbrott! Om det finns en andra dörr i garaget ska denna kunna
låsas.
III. KRETSKORTET
P
Radering av kraftvärden
Sedan motorn monterats och anslutits till nätet blinkar den inbyggda
lampan och indikerar att motorn inte lärt in något kraftvärde. Om lampan
inte blinkar t.ex. till följd av att motorn vid provning i tomgång redan läst
in kraftvärden bör denna inställning raderas.
Ta av lampkåpan (17) med hjälp av en skruvmejsel. Tryck med ett spet-
sigt föremål under ca 5 sekunder in knappen (20) (märkt: "T 1"). Så
snart kraftvärdena har raderats slocknar lampan. För att lära in kraftvär-
dena, följ beskrivningen under O. Sätt tillbaka lampkåpan.
P
BYTE AV GLÖDLAMPA I STYRENHETEN
Dra ur nätkabeln (6) och lossa lampkåpan med en skruvmejsel. skruva
ut glödlampan moturs.
Skruva i ny glödlampa medurs (24 V, 21 W, BA 15 S).
Utbytt glödlampa avfallsorteras på ett miljövänligt sätt.
R
KODÖVERFÖRING FJÄRRKONTROLL TILL RADIOMOTTAGARE
OBS: APERTO 868 S har endast 1 radiokanal (kanal 1). Den andra ra-
diokanalen (APERTO 868 L och APERTO 868 LX) används endast vid
delöppning eller 2-kanalsdrift.
Procedur:
Tryck på inlärningsknappen (22) på drivenheten/mottagaren:
- 1 x för kanal 1, lysdiod (21) tänds. Släpp upp knappen.
- 2 x för kanal 2 (APERTO 868 L och APERTO 868 LX), lysdiod (23)
tänds. Släpp upp knappen.
Om ingen radiokod sänds inom 10 s återgår radiomottagaren till normal-
drift.
Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen, inom radiomottagarens mot-
tagningsområde. Fjärrkontrollen överför koden till drivenheten/radiomot-
tagaren.
- beroende på vilken kanal som valdes släcks lysdiod (21) eller lysdiod
(23) (se ovan).
För varje ytterligare fjärrkontroll som samma drivenhet/radiomottagare
ska lära in måste de båda ovan beskrivna stegen upprepas. Radiomot-
tagaren kan lagra upp till 112 koder. Varje fjärrkontrollkanal tar upp en
position i minnet.
Exempel:
- om bara en knapp ska läras in från varje enskild fjärrkontroll kan totalt
112 fjärrkontroller lagras.
- om två knappar ska läras in från varje enskild fjärrkontroll kan totalt 56
fjärrkontroller lagras.
Inlärningsläget kan avslutas genom att man trycker upprepade gånger
på inlärningsknappen (22) tills alla lysdioder är släckta.
R
RADERING AV ALLA KODER PÅ DRIVENHETEN/MOTTAGAREN
Procedur:
Om en fjärrkontroll skulle gå förlorad måste, av säkerhetsskäl, samtliga
kanaler i mottagarna för samtliga fjärrkontroller läras in på nytt.
Procedur:
- Tryck på inlärningsknappen (22) och håll den intryckt
- Lysdiod (21 eller 23) lyser i 5 sekunder, blinkar i 10 sekunder och lyser
därefter med fast sken.
- Efter ytterligare 10 sekunder (totalt 25 sekunder) tänds de båda lysdio-
derna – samtliga kanaler är raderade.
- Släpp upp inlärningsknappen (22). Raderingsproceduren är avslutad.
R
RADERING AV EN RADIOKANAL
För Kanal 1
- Tryck på inlärningsknappen (22) och håll den intryckt
- Lysdiod (21) lyser i 5 sekunder och blinkar sedan i 10 sekunder.
- Så snart lysdioden (21) tänds på nytt, släpp upp inlärningsknappen
(22). Lysdioden slocknar och raderingsförloppet är avslutat.
För Kanal 2
- Tryck upprepade gånger på inlärningsknappen (22) tills lysdiod (23)
tänds, håll den sedan intryckt.
- Lysdiod (23) lyser i 5 sekunder och blinkar sedan i 10 sekunder.
- Så snart lysdioden (23) tänds på nytt, släpp upp inlärningsknappen
(22). Lysdioden slocknar och raderingsförloppet är avslutat.
R
RADERING AV EN KNAPP PÅ FJÄRRKONTROLLEN FRÅN DRIVEN-
HETEN/MOTTAGAREN
Om en användare flyttar och vill ta fjärrkontrollen med sig måste alla koder
från den fjärrkontrollen raderas från radiomottagaren.
VARNING ! Av säkerhetsskäl ska koden från varje knapp på fjärrkontrollen
samt från varje knappkombination raderas.
Procedur:
Tryck på inlärningsknappen (22) på drivenheten/mottagaren och håll
den intryckt i 5 sekunder, tills en lysdiod (21 eller 23) blinkar (oviktigt vil-
ken). Tryck in den knapp eller knappkombination på fjärrkontrollen vars
kod ska raderas. Lysdioden slocknar och raderingsförloppet är avslutat.
Upprepa förloppet för alla knappar och knappkombinationer.
R
BATTERIBYTE I FJÄRRKONTROLL
Öppna fjärrkontrollen vid nyckelringen med hjälp av ett mynt. Fäll ner bat-
terilocket. Ta ut batteriet och sätt i ett nytt (Typ CR 2032). Var noga med
att polariteten blir rätt. Stäng batterilocket på nytt och kontrollera fjärrkon-
trollens funktion via sändnings-lysdioden.