Operation Manual

30
S
APERTO 868 S, STYRENHET MED ANSLUTNING FÖR SÄKERHETS-
ANORDNINGAR
Kopplingsplint (24)
Tillåtna ledartvärsnittsareor: max. 1,5 mm²
Kopplingsplintens anslutning från fabrik:
1 + 2 Transformatorns sekundärsida 24V (röd)
3 C-skena (grön)
4 Kedja (röd)
5 + 6 Anslutning för tryckknapp. Här kan ytterligare tryckknappar
parallellkopplas
Anslutningsmöjligheter
Ytterligare anslutningsmöjligheter på den delbara kopplingsplinten (26) på
styrenheten. Tillåtna ledartvärsnittsareor: max 0,75 mm².
VARNING ! Om ingen säkerhetsanordning installeras måste tråd-
bygeln mellan plintarna 1 och 2 sitta kvar. Om en säkerhetsanordning
ansluts ska bygeln mellan plintarna 1 och 2 tas bort.
Plint Anslutningsmöjlighet
1 + 2 Säkerhetsanslutning (Fotoceller eller DW).
Trådbygel installeras vid leverans
Plint 1: Signal (SIG)
Plint 2: Jord (GND)
3 + 4 24V-utgång (oreglerad, max. 34V) , max. 1A
(för t. ex. fotoceller)
Plint 3: +24 V
Plint 4: Jord (GND)
5 + 6 Anslutning av varningsljus, 24V (oreglerat, max. 34V),
max. 1A
Plint 5: +24V
Plint 6: Jord (GND)
Säkringar
Säkerhetsutgångarna är avsäkrade med två finsäkringar
Säkring (27): Avsäkring av varningsljusutgången (plint 5 + 6) med en
säkring på 1 A, trög
Säkring (28): Avsäkring av 24 V-utgången (plint 3 + 4) med en säkring
på 1 A, trög
Ytterligare inställningsmöjligheter via DIP-omkopplare 1-8:
Så här reagerar porten vid hinder
Om porten vid stängning råkar stöta mot ett hinder så backar motorn ca
10 cm (observera inställningen av DIP-omkopplaren) bakåt och stannar i
detta läge. Vid nästa startimpuls körs porten av säkerhetsskäl endast i
riktning mot ”öppna” tills övre slutläge nåtts. Därefter kan porten åter
manövreras i båda riktningarna. Detta gäller även motsatt riktning om
porten vid öppning stöter mot hinder. Stöter porten i båda riktningarna
mot hinder kopplar motorn av säkerhetsskäl om till ”dödmansdrift”, dvs
lampan blinkar och porten kan nu manövreras endast med väggström-
brytare. Sedan hindret åtgärdats kan porten i dödmansdrift köras till ett
slutläge. Därefter fungerar motorn på normalt sätt.
T
APERTO 868 L och APERTO 868 LX, L-STYRENHET MED UTÖKADE
FUNKTIONER OCH MED ANSLUTNING FÖR SÄKERHETSANORDNIN-
GAR
Denna styrenhet erbjuder viktiga tilläggsfunktioner, som t.ex. delvis öpp-
ning av port, 2-kanalsdrift, indikering av portläge och gränssnitt mot TorMi-
nal (33).
Kopplingsplint (24)
tillåtna ledartvärsnittsareor: max. 1,5 mm²
Kopplingsplintens beläggning från fabrik: (se S)
Anslutningsmöjligheter
Ytterligare anslutningsmöjligheter på den delbara kopplingsplinten (26)
på styrenheten. Tillåtna ledartvärsnittsareor: max 0,75 mm².
VARNING ! Om ingen säkerhetsanordning installeras måste trådby-
geln mellan plintarna 1 och 2 sitta kvar. Om en säkerhetsanordning
ansluts ska bygeln mellan plintarna 1 och 2 tas bort.
Plint Anslutningsmöjlighet
1 + 2 Säkerhetsanslutning (fotoceller, DW eller en andra tryckknapp-
singång) Trådbygel installerad vid leverans
Plint 1: Signal (SIG)
Plint 2: Jord (GND)
3 + 4 24V DC-utgång, reglerad, max. 0,1A
Plint 3: +24 V
Plint 4: Jord (GND)
5 + 6 Anslutning av varningsljus, 24V (oreglerat, max. 34V), max. 1A
Plint 5: +24V
Plint 6: Jord (GND)
Säkringar
Säkerhetsutgångarna är avsäkrade med en finsäkring
Säkring (28): Avsäkring av 24 V-utgången (plint 3 + 4) med en säkring
på 1 A, trög
Ytterligare inställningsmöjligheter via DIP-omkopplare 1-8:
DIP Maskinbeskrivning
1 Säkerhetsingångens reaktion
vid “ÖPPNA” t.ex. då någon
passerar fotocell barriären
2 Val av funktion
3 Säkerhetsingångens reaktion
vid "STÄNG"
4 Portlägesindikering eller blin-
kande varningsljus vid por-
trörelse
5 Förvarningstid
6 “Backjump” (porten stängs
och löpvagnen kör tillbaka i
riktning “öppna”)
7 2-kanalsdrift
8 Delvis öppning, 2-kanalsdrift
aa
Läge ’’OFF”
Ingen reaktion vid
öppning av porten
Som öppnarkontakt
(tex vid fotocell)
Stannar vid stängning
av port och backar till-
baks ca 10cm
Pulserande styrsignal
till varningsljus (sty-
renheten genererar
blinkning)
Förvarningstid 0 s.
deaktiverad
1-kanalsdrift
Pulsföljd: öppna-
stopp-stäng-stopp-
Ingen delvis öppning
aaa
Läge ’’ON”
Drivenheten stannar
vid öppning av porten
Som andra tryckknapp
(2 kanalsfunktion)
Stannar vid stängning
av port och backar till
fullt öppen port
Portlägesindikering
anslutet varningsljus:
• tänds när porten inte
är STÄNGD
• är släckt när porten
är stängd
Varningsljus med för-
varningstid på 3 s.
(blinkar 2 gånger före
portrörelse)
“Backjump”, lång
ca. 70 ms
ca. 1-5 mm
2-kanalsdrift
• Tryckknapp 1/
Radiokanal 1
öppna-stopp-stäng
• Tryckknapp 2/
Radiokanal 2
stäng-stopp-stäng
Delvis öppning,
• Tryckknapp 1/
Radiokanal 1
öppna-stopp-stäng
• Tryckknapp 2/
Radiokanal 2
delvis öppning
DIP Maskinbeskrivning
1 Säkerhetsingångens reaktion
vid “ÖPPNA” t.ex. då någon
passerar fotocell barriären
2 Val av funktion
3 Säkerhetsingångens reaktion
vid "STÄNG"
4 Blinkande varningsljus när
porten är i rörelse.
5 Förvarningstid
6 Backjump (porten stängs
och löpvagnen förs tillbaka i
riktning ’’ÖPPNA’’
7+8
Läge ’’OFF’’
Ingen reaktion vid
öppning av porten
Som öppnarkontakt
(tex vid fotocell)
Stannar vid stängning
av port och backar till-
baks ca 10cm
Pulserande varningsl-
jus (styrenheten ge-
nererar blinkning)
0 sekunder
deaktiverad
ingen funktion
Läge ’’ON’’
Drivenheten stannar
vid öppning av porten
Som andra tryckknapp
(2 kanalsfunktion)
Stannar vid stängning
av port och backar till
fullt öppen port
Kontinuerligt varningsl-
jus (blinkning integre-
rat med varningsljus.
Varningsljus med
förvarningstid på 3 se-
kunder (blinkar 2 ggr
före portrörelse)
Backjump lång,
ca. 70 ms
ca. 1-5 mm
ingen funktion