Operation Manual

31
DELVIS ÖPPNING
Denna funktion öppnar porten delvis eller helt, beroende på inställning.
Användningsexempel: Vädring av garage, öppning av sidodörr för person-
passage.
Delvis öppning åstadkoms antingen med två tryckknappar eller med fjärr-
kontrollen. Vid ren fjärrkontrolldrift står även säkerhetsanslutningen (26)
plint 1+2 till förfogande.
Genom att trycka på knapp 2 öppnar man porten delvis från slutet läge.
Om porten redan är helt eller delvis öppen stänger man den på nytt ge-
nom att trycka på knapp 2.
Knapp 1 öppnar porten helt, även om den tidigare öppnats delvis med
knapp 2.
Inställningar
1 Stäng port
2 Inlärning av radiokanal 2.
- Koppla knapp 2 på fjärrkontrollen till kanal 2 på radiomottagaren
(se R)
3 Ställ DIP-omkopplare 2 i läge ON: Anpassa säkerhetsanslutningens
funktionssätt
- endast om en andra tryckknapp är ansluten - annars kan säkerhet-
sanslutningen (plint 1 + 2) användas t.ex. för en fotocellbarriär.
4 Ställ DIP-omkopplare 8 i läge “ON” (aktiverar delvis öppning)
Procedur
Tryck på tangent 2 på fjärrkontrollen eller tryck på tryckknapp 2 (porten
öppnas från ändläget “STÄNGD”).
Tryck på tangent 2 på fjärrkontrollen eller på tryckknapp 2 när önskad
öppningsgrad har uppnåtts.
Därmed har önskad grad av delvis öppning lagrats och kan beordras di-
rekt, med en tryckning på tangent 2 på fjärrkontrollen eller på tryckknapp
2. För att radera informationen om delvis öppning, ställ DIP-omkopplare 8 i
läge “OFF”.
2-KANALSDRIFT (Definierad öppning/stängning)
Tryckknapp 1/radiokanal 1 öppnar porten, medan tryckknapp 2/radiokanal
2 stänger porten.
Även 2-kanalsdrift kan hanteras med enbart tryckknappar eller enbart
fjärrkontroll.
Om 2-kanalsdrift bara kontrolleras från handsändaren är säkerhets-
anslutningen ändå valbar.
Inställningar
1 Ställ DIP-omkopplare 2 i läge “ON”endast om tryckknapp 2 är ansluten.
2 Ställ DIP-omkopplare 7 i läge “ON”
3 Ställ DIP-omkopplare 8 i läge “OFF”
4 Koppla tangent 2 på fjärrkontrollen till kanal 2 på radiomottagaren.
PORTLÄGESINDIKERING
Om ett varningsljus är anslutet visar detta om porten är stängd eller öp-
pen. Varningsljuset blinkar när porten inte är “STÄNGD”.
Inställningar
1 Ställ DIP-omkopplare 4 i läge “ON”
2 Anslut varningsljuset 24 V till plintarna 5 och 6 (se ovan).
TILLÄGGSINFORMATION
1 Lysdiod (29) visar styrenhetens tillstånd. Om lysdioden blinkar har inget
kraftvärde lärts in. Under normal drift fungerar lysdioderna (29) på
samma sätt som en ansluten varningslampa.
2 Trådbygel (31): Om drift utan mjukstart/mjukstopp önskas ska trådbygeln
klippas av. Detta deaktiverar mjukstart/mjukstopp.
Alternativ: För användning av TorMinal, se U.
U
GRÄNSSNITT TORMINAL (32)
endast APERTO 868 L och APERTO 868 LX
Programmeringsenhet för individuell programmering av L-styrenhet. Detal-
jerad information finns i användarhandledningen för TorMinal.
IV. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan arbete utförs på port eller
portöppnare
Kraftigt nedsmutsad kedja och kedjekanal rengörs med ren trasa.
Smörj kedjan en gång om året med kedjeolja.
Kontrollera att samtliga skruvar och bultar är åtdragna. Efterdra vid
behov.
Kontrollera regelbundet, dock minst 1 gång per år, att säkerhets-anord-
ningarna fungerar korrekt.
Kontrollera porten regelbundet, dock minst 1 gång per år, i enlighet med
leverantörens anvisningar.
Kontrollera regelbundet:
a) Stoppfunktionen: Stoppa portbladet under öppnings- och stängnings-
rörelse. Portbladet ska stanna vid lätt motstånd.
b) Frikopplingsfunktion: Porten ska lätt kunna frikopplas för hand.
c) Eventuella fotoceller: Öppna och stäng porten så att fotocellerna på-
verkas. Kontrollera att funktionen motsvarar vad som ställts in med DIP-
omkopplarna.
DEMONTERING
Demontering görs på samma sätt som beskrivs i avsnittet "Installation",
men i omvänd ordning. Den där beskrivna inställningsproceduren är inte
tillämplig.
GARANTI OCH SERVICE
Kontakta din återförsäljare vid behov av service, reservdelar eller tillbe-
hör.
Anm: Vid skada på nätkabel till drivenhet med 800 N dragkraft skall
utrustningen skickas till leverantören (nätkabeln är inte utbytbar).