Operation Manual

37
Előszó
Az új APERTO 868 S, APERTO 868 L és APERTO 868 LX garázskapu
meghajtóink összekapcsolják az innovációt a megbízhatósággal.
Az APERTO 868 S kiváltja az eddigi Aperto 1000 típust és az új L-meg-
hajtásaink további funkciókkal és csatlakozási lehetőségekkel egészültek
ki(pl. lágy futás, 2. nyomógomb, meghatározott mozgási irány, csatlakozó
felület a TorMinal-hoz, stb.).
Az eddigi hajtóműveket modernizálhatja a vezérlés cseréjével, mivel an-
nak csatlakozásai kompatibilisek a régebbiekkel.
Új biztonsági színvonalat jelent az alkalmazott, 868,8 MHz-en működő
rádiófrekvenciás távirányító. Ez már az u.n. ugrókódos rendszert hasz-
nálja, vagyis minden kisugárzott kód után az adó újra cseréli a kódot, ez-
zel biztosítva az optimális biztonságot.
Rendeltetésszerű használat
A szabad kapuműködtetővel automatizálni kívánt kapuknak, meg kell
felelniük a következő szabványoknak: EN12604, EN 12605.
A garázskapu meghajtás kizárólag garázskapuk nyitására és csukására
szolgál. Minden más használata a rendeltetési céltól eltérőnek minő-
sül. Az ilyen használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelőssé-
get.
Csak kifogástalan műszaki állapotú garázskapu meghajtás használha-
tó.
A garázskapu meghajtást csak száraz helyiségben használja,
robbanásveszélyes környezetben alkalmazni tilos.
A garázskapu meghajtás csak magán célra használható, felügyelet
mellett.
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások
FIGYELEM! OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁST, HOGY MEGELŐZZE A SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET.
A kapunyitó felszerelése, üzemeltetése vagy karbantartása csak a sze-
relési és kezelési utasításban foglaltak elolvasása és megértése után,
annak betartásával végezhető.
A gyártó nem felel a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és üzemzavarokért.
Gondoskodjon arról, hogy ez a szerelési és használati utasítás
könnyen elérhető helyen legyen a garázsban. A kapunyitó beépítése
után a beépítésért felelős személy a 98/37/EG Gépészeti Irányelve-
knek megfelelően köteles a kapura és kapunyitóra EU megfelelőségi
nyilatkozatot kiállítani, valamint a CE jelet és adattáblát elhelyezni.
Garázskapu meghajtás
Ne hagyja, hogy a meghajtást gyermekek kezeljék, vagy játsszanak
vele. Tartsa távol a távvezérlőt a gyermekektől.
Az adott országban érvényes helyi balesetvédelmi előírásokat és az
érvényes EU szabványokat be kell tartani.
A szakmai szövetség ZH 1/494 számú „Gépi működtetésű ablakok,
ajtók és kapuk”-ról szóló irányelveit figyelembe kell venni és be kell
tartani. (A németországi üzemeltetőkre vonatkozik.)
A meghajtást csak megfelelően beállított, kiegyensúlyozott kapura
szerelje fel, lásd pl. DIN EN 12604, DIN EN 12605. A helytelenül
beállított kapu súlyos sérülést okozhat és megrongálhatja a meghajtást.
Ha lehetséges, a meghajtást a padló szintje fölött 2,1 m-re, vagy
magasabbra szerelje.
A meghajtást havonta ellenőrizni kell. A garázskapunak vissza kell
nyílnia, ha a földön fekvő 50 mm magas tárggyal érintkezik. Az erő
vagy a végállások (tolókapcsoló) beállítása után ellenőrizni kell a
meghajtást.
Az erőbeállítás a biztonság szempontjából lényeges művelet és azt
rendkívüli gondossággal kell elvégezni.
Ha lehetséges, csak a kapu csukott helyzetében működtesse a
vészkioldó szerkezetet. Vigyázzon a kioldó nyitott kapnál való
működtetésekor. A gyenge vagy törött rugók miatt a kapu igen gyorsan
leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
A meghajtáson végzett munka előtt mindig húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Sohasem szabad a mozgó kapuhoz ill. mozgó alkatrészekhez nyúlni.
A gyerekeket és a sérült személyeket tartsa távol a kaputól.
A kapun csak akkor szabad áthajtani, ha az teljesen kinyílt.
Zúzódás- és nyírásveszély a kapu záródó élein és mechanikáján!
Rádiófrekvenciás távvezérlés
Távvezérelni csak olyan készülékeket és berendezéseket szabad,
melyeknél a rádióadó vagy vevő esetleges üzemzavara esetén
emberek, állatok vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen
veszélyek kockázatát egyéb biztonsági berendezések kizárják.
A kézi távirányítót ne üzemeltesse rádiótechnikai szempontból
érzékeny helyen vagy létesítményekben (repülőtér, kórház).
A távvezérlő csak veszélytelen értékű erőhatár beállítása után
használható. Az erőhatárt olyan alacsonyra kell beállítani, hogy a kapu
zárási ereje ne okozhasson személyi sérülést. (Lásd az Erőhatár
beállítása fejezetet.)
A rádió-távvezérlést csak akkor szabad használni, ha a kapu mozgása
belátható és sem személyek, sem tárgyak nincsenek a mozgás
tartományában.
Útmutató a rádió-engedélyhez
A rádió távirányító üzemeltetője semmilyen védelmet sem élvez más
távközlő berendezések és készülékek (pl. ugyanabban a frekvencia-
tartományban szabályszerűen üzemeltetett rádió berendezések) által
okozott zavarokkal szemben. Ha erős zavarok jelentkeznek, forduljon
az illetékes távközlési hivatal rádió zavarmérő (rádió zavarbemérő)
szolgálatához!
A rádióberendezés más távközlési berendezésekkel nem kapcsolható
össze, az engedélyezési hatóság előzetes engedélye nélkül.
A felszerelés előtt
Csak szilárd és terhelhető falra vagy mennyezetre szerelje fel
a készüléket. Csak helyesen beállított kapura szerelje fel a
meghajtást. A helytelenül beállított kapu súlyos sérülést
okozhat.
A kapunak megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie, mivel nagy húzó
és nyomóerőnek lesz kitéve. A könnyű, műanyag vagy alumínium,
ajtókat szükség esetén erősítse meg a hajtás felszerelése előtt. Kérje
ki szakember tanácsát.
Ha egy nehéz kapu meghajtásához sínhosszabbítót építettek be,
feltétlenül alakítsanak ki egy második felfüggesztési pontot a
mennyezeten.
Ellenőrizze a mennyezet és a kapu legmagasabb mozgási pontjának
távolságát (THP). Értéke legalább 35 mm és legfeljebb 65 mm lehet,
miközben a tolókarnak legfeljebb 30°-os szögben szabad állnia. Ha a
távolság kisebb, a hajtóművet hátrébb kell helyezni és hosszabb
tolórudat kell felszerelni. Kérjen tanácsot szakkereskedőjétől.
Távolítsa el vagy tegye működésképtelenné a kapu reteszelő
szerkezeteit.
Ellenőrizze a kapu könnyű futását.
A kapu erejét ki kell egyenlíteni.
Ellenõrzése:
nyissa ki kézzel, félig a kaput. Ebben a helyzetében meg kell álljon. Ha
a kapu fel vagy lemegy, mechanikusan utána kell állítani.
Kérje ki szakkereskedőjének tanácsát.
Szerelési tippek
A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze a kiszállított csomag tartalmát,
ezzel megelőzheti, hogy fölösleges munkával töltse idejét, egy hiányzó
alkatrész esetén.
Ha a hajtóművet nem lehet a kapu közepéhez szerelni, oldalirányban
eltolható. Ennek során ügyeljen arra, hogy a kapu ne húzódjon el és
szoruljon be a vezető sínjébe.
Ellenõrzés:
Fogja meg a kaput azon a ponton, ahova felszerelné a hajtóművet és
kézzel, többször nyissa ki majd csukja be. Ha a kapu azon a helyen
fogva könnyen működtethető (az előírt erők betartásával), a hajtómű
felszerelhető.
Műszaki adatok
868 S 868 L 868 LX
Névleges feszültség: 220 ...240 V/AC 220 ...240 V/AC 220 ...240 V/AC
Névleges frekvencia: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Védelmi osztály IP 20 IP 20 IP 20
maximális húzó- és tolóerő 550 N 550 N 800 N
Névleges húzóerő 165 N 165 N 240 N
Névleges áramfelvétel: 0,6A 0,7A 0,8A
Névleges teljesítményfelvétel: 120 W 140 W 160 W
maximális sebesség 140 mm/s 160 mm/s 150 mm/s
Teljesítményfelvétel készenléti
állapotban 7 W 7 W 2 W
Bekapcsolási arány 15 % 15 % 15 %