Operation Manual

42
Przedmowa
Nasze nowe napędy do bram garażowych APERTO 868 S, APERTO 868
L oraz APERTO 868 LX łączą w sobie niezawodność z innowacją.
APERTO 868 S zastępuje dotychczasowy napęd Aperto 1000, a nasze
nowe napędy L posiadają dodatkowe funkcje i możliwości podłączenia
(np. biegu szybkiego, drugiego przycisku, zdefiniowania kierunku jazdy,
interfejs z TorMinal i wiele więcej).
Dotychczasowe napędy można zrewaloryzować wymieniając sterowniki,
ponieważ złącza sterowników są kompatybilne.
Nowy standard bezpieczeństwa jest zdefiniowany za pomocą sygnału
radiowego używającego częstotliwości 868,8 MHz. Wykorzystuje się przy
tym system Rollingcode, który po każdym sygnale radiowym zmienia
kod, oferując w ten sposób opytmalne bezpieczeństwo.
Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem
Bramy otwierane mechanicznie przy pomocy napędu muszą spełniać
wymagania następujących norm: EN 12604, EN 12605.
Napęd ten przeznaczony jest wyłącznie do otwierania i zamykania
bram garażowych. Inne jego wykorzystanie jest niezgodne z
przeznaczeniem. Za szkody powstałe w wyniku innego zastosowania
producent nie ponosi odpowiedzialności.
Używać napędu bramy garażowej jedynie w nienagannym stanie.
Eksploatować napędu bramy garażowej jedynie w suchym
pomieszczeniu bez niebezpieczeństwa eksplozji.
Napęd bramy garażowej dopuszczony jest do eksploatacji w
prywatnym zakresie jedynie pod nadzorem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGA! ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY
PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WSKAZAŃ
Osoba montująca, obsługująca lub przeprowadzająca konserwację
napędu jest zobowiązana do przeczytania ze zrozumieniem oraz
przestrzegania niniejszej instrukcji montażu i obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w
pracy wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montażu i
obsługi.
Należy zadbać o to, aby niniejsza instrukcja montażu i obsługi
znajdowała się zawsze w dostępnym miejscu w garażu. Osoba
odpowiedzialna za montaż napędu powinna wystawić oświadczenie
zgodności z wymogami UE na podstawie wytycznych dotyczących
maszyn 98/37/EG oraz umieścić na instalacji bramowej plakietkę ze
znakiem CE i tabliczkę znamionową.
Napęd bramy garażowej
Nigdy nie należy pozwolić dzieciom obsługiwać ani bawić się
napędem. Nie pozwolić dzieciom na dostęp do pilotów zdalnego
sterowania.
Konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom oraz norm obowiązujących w kraju użytkowania.
Należy przestrzegać dyrektywy „Okna, drzwi i bramy napędzane
mechanicznie – ZH 1/494“, wydanej przez zrzeszenie zawodowe
(obowiązuje użytkowników w Niemczech).
Napęd montować wyłącznie na poprawnie ustawionych i
wyregulowanych bramach, patrz np. DIN EN 12604, DIN EN 12605.
Niepoprawnie wyregulowana brama może spowodować poważne
skaleczenia lub uszkodzić napęd.
Jeżeli to możliwe, zamontować napęd na wysokości conajmniej 2,10 m
nad poziomem ziemi.
Napęd należy kontrolować co miesiąc. Przy dotknięciu przedmiotu
wysokości 50 mm, znajdującego się na ziemi, brama garażowa musi
odwrócić swój kierunek ruchu. Po wyregulowaniu siły albo położeń
krańcowych (przełącznik krańcowy) należy napęd ponownie
skontrolować.
Ustawienie siły jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i należy
je przeprowadzać z najwyższą starannością.
Jeżeli to możliwe, używać mechanizmu awaryjnego zwolnienia
blokowania jedynie wtedy, gdy brama jest zamknięta. Zachować
ostrożność przy używaniu mechanizmu wyzwalającego, gdy brama jest
otwarta. Słabe albo nadłamane sprężyny mogą spowodować szybkie
opadnięcie bramy, co może pociągnąć za sobą poważne okaleczenia.
Zawsze przed pracami przy napędzie wyjąć wtyczkę sieciową.
Nigdy nie wkładać rąk do poruszającej się bramy lub ruchomych
części.
Nie dopuszczać dzieci i osób niepełnosprawnych w pobliże bramy.
Przejeżdżać przez bramę dopiero po całkowitym jej otwarciu.
Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia lub skaleczenia na
krawędziach bramy oraz w strefie mechanizmu uruchamiania bramy.
Zdalne sterowanie radiowe
Zdalne sterowanie radiowe może być użyte tylko do tych urządzeń i
instalacji, przy których nadajnik i odbiornik sterownika radiowego nie
stanowi zagrożenia dla osób ani mienia, albo gdy takie ryzyko zabez-
pieczone jest w inny sposób.
Nadajnik zdalnego sterowania nie może być użytkowany w miejscach o
dużym nasileniu obecności fal radiowych (lotniska, szpitale itd.).
Zdalne sterowanie radiowe można stosować tylko wówczas, gdy
ustawiona jest bezpieczna wartość używanej siły. Wartość stosowanej
siły należy ustawić w taki sposób, by siła zamykania nie niosła za sobą
ryzyka odniesienia obrażeń (Por. rozdział Kontrola ustawienia siły).
Zdalnego sterowania radiowego wolno używać tylko wówczas, jeśli
możliwa jest obserwacja ruchu bramy, a w strefie ruchu nie przebywają
żadne osoby i nie są umieszczone żadne przedmioty.
Wskazówki dotyczące autoryzacji instalacji radiowej
Użytkownik instalacji radiowej nie jest chroniony przed zakłóceniami
spowodowanymi przed inny sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia (np.
urządzenia, które zgodnie z przepisami są użytkowane w tym samym
zakresie częstotliwości). W wypadku wystąpienia znacznych zakłóceń
należy się zwrócić do właściwego urzędu telekomunikacyjnego doko-
nującego pomiarów zakłóceń radiowych (lokalizacja fal radiowych)!
Zasadniczo, bez zgody odpowiedniego organu, instalacja radiowa nie
może być połączona z innym sprzętem telekomunikacyjnym.
Przed montażem
Ściany i sufity muszą być mocne i stabilne. Napęd można
zamontować tylko na poprawnie wyregulowanych bramach.
Niepoprawnie wyregulowana brama mogłaby stać się
przyczyną poważnych okaleczeń.
Bramy muszą być stabilne same w sobie, ponieważ działa na nie duża
siła rozciągająca i ściskająca. Lekkie bramy z tworzywa lub aluminium
należy w razie konieczności wzmocnić przed montażem. Zwrócić się o
poradę do autoryzowanych punktów handlowych.
Jeżeli przy ciężkiej bramie, wraz z napędem wbudowane jest
przedłużenie szynowe, wtedy koniecznie należy użyć drugiego
zawieszenia stropowego.
Skontrolować odstęp pomiędzy najwyższym punktem przesuwu bramy
(THP) a sufitem. Może on wynosić min. 35 mm oraz maks. 65 mm,
przy czym ramię przesuwające może stać maksymalnie pod kątem
30°. Jeżeli odstęp jest mniejszy, to napęd musi zostać przesunięty do
tyłu oraz trzeba zamontować przedłużony łącznik przesuwny; zwrócić
się o poradę do autoryzowanych punktów handlowych.
Usunąć lub odbezpieczyć blokady bramy.
Skontrolować łatwość przesuwania bramy.
Brama musi być wyregulowana do stosowanej siły.
Test:
Otworzyć bramę ręcznie do połowy. W tej pozycji musi ona stać.
Jeżeli brama przesuwa się ku górze albo ku dołowi, to należy ją
mechanicznie wyregulować.
Zwrócić się o poradę do autoryzowanych punktów handlowych.
Porady do montażu
Zakres dostawy skontrolować przed rozpoczęciem montażu, aby
zaoszczędzić sobie czasu i niepotrzebnej pracy w przypadku
stwierdzenia braku części.
Jeżeli nie można zamontować napędu w środku bramy, to może on
również zostać przesunięty na bok. Należy przy tym zwrócić uwagę, by
brama się nie wygięła i z tego powodu nie zakleszczyła się w szynach
jezdnych.
Kontrola:
Na miejscu, w którym ma zostać zamontowany napęd, parę razy
ręcznie otworzyć i zamknąć bramę. Jeżeli bramę da się łatwo
przesunąć w którymś miejscu (przy zachowaniu przepisowych sił),
to można zamontować napęd.
Dane techniczne
868 S 868 L 868 LX
Napięcie nominalne 220 ...240 V/AC 220 ...240 V/AC 220 ...240 V/AC
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Klasa bezpieczeństwa IP 20 IP 20 IP 20
Maks. siła rozciagająca
i naciskowa 550 N 550 N 800 N
Nominalna siła rozciągająca 165 N 165 N 240 N
Nominalny pobór prądu 0,6 A 0,7 A 0,8 A
Nominalny pobór mocy 120 W 140 W 160 W
Maks. prędkość 140 mm/s 160 mm/s 150 mm/s
Pobór mocy przy „stand by“ 7 W 7 W 2 W
Czas włączania 15 % 15 % 15 %