Operation Manual

44
O
Włożyć kabel sieciowy (6). Lampa musi migać (jeżeli lampa nie miga,
patrz „Usuwanie wartości siły”). Aby wczytać właściwe dla obu
kierunków wartości siły, napęd musi przebyć dwa pełne przesunięcia
tam i z powrotem. W tym celu napęd może zostać włączony przy
pomocy przycisku wewnętrznego (8) albo nadajnika zdalnego
sterowania (19). W czasie wczytywania miga wbudowane światło.
Dopiero gdy wczytane zostały wartości siły dla obu kierunków, światło
świeci się w sposób ciągły.
Skontrolować pozycję krańcową otwierając i zamykając bramę; jeżeli
potrzeba, wyregulować przełącznik krańcowy (9/10), aż brama w pełni
się otworzy i zamknie.
P
(tylko dla napędów S)
Odkręcić osłonę przy pomocy śrubokręta.
Na potencjometrze siły „LIMIT OF POWER“ (18) można ustawić
tolerancję siły, tzn. siłę, której można użyć dodatkowo do wczytanej
wartości siły, aby móc otworzyć lub zamknąć bramę. Maks. siła na
krawędzi nie może przekroczyć 150 N. Dodatkowo tolerowana siła na
lewym ograniczniku potencjometru wynosi ok. 1,5 kg, na prawym
ograniczniku ok. 18 kg.
W momencie dostawy, potencjometr siły znajduje się przy prawym
ograniczniku. Przy każdorazowym starcie, mechanizm zdalnego
sterowania wczytuje ustawienia potencjometru siły na nowo.
Po zmianie tolerancji siły, może stać się rzeczą konieczną
doregulowanie pozycji krańcowych bramy przy otwieraniu i zamykaniu,
jeżeli któraś z żądanych pozycji nie została osiągnięta.
UWAGA! Ustawienie siły jest ważne z punktu widzenia
bezpieczeństwa i należy je przeprowadzać z najwyższą
starannością. Należy wybrać najmniejszą z możliwych wartość
ustawienia tolerancji siły, aby możliwe było szybkie i pewne
rozpoznanie przeszkód.
Przy sterowniku L możliwe jest dokonywanie zmian przy pomocy
modułu obsługi (TorMinol (32)).
Q
Skontroluj, czy napęd otwierający lub zamykający bramę można
zatrzymać przy pomocy lekkiego uścisku ręki w środku bramy na
wysokości conajmniej 100 cm od ziemi. Gdy brama jest zamykana,
przy tym zatrzymaniu napęd przesuwa się o ok. 100 mm do tyłu.
UWAGA! W garażach, w których brak jest drugiego wejścia, trzeba
zamontować cięgno Bowdena / zestaw odblokowujący do
odblokowania awaryjnego (od zewnątrz) podczas awarii prądu!
Jeżeli w bramie wbudowana jest furtka wejściowa, trzeba
zainstalować zabezpieczenie furtki wejściowej.
III. OBSŁUGA
P
Usuwanie wartości siły
Po zamontowaniu napędu i podłączeniu go do sieci, wbudowana
lampka miga, wskazując na to, iż do tej pory nie wczytano w napędzie
żadnych wartości siły. Jeżeli lampka nie miga, ponieważ np. napęd już
wczytał wartości siły za pomocą testów na sucho, wtedy najpierw
trzeba usunąć te wartości.
W tym celu należy odkręcić osłonę (17) przy pomocy śrubokręta. Przez
ok. 5 sek. trzymać wciśnięty przycisk (20) (napis „T 1“) przy pomocy
cienkiego przedmiotu. Gdy tylko wartości siły zostaną usunięte, światło
zgaśnie. Aby wczytać wartości siły, należy zrobić tak, jak to opisano w
ustępie (O). Nałożyć osłonę.
P
WYMIANA ŻARÓWKI PRZY URZĄDZENIU STERUJĄCYM
W tym celu należy wyjąć kabel z gniazdka (6) i odkręcić osłonę (17)
przy pomocy śrubokręta. Przekręcić żarówkę na lewo i wyjąć.
Włożyć nową żarówkę (24V, 21W, Ba 15 s) i przekręcić na prawo, aż
do punktu zatrzaskowego
Zużytą żarówkę we właściwy sposób usunąć z eksploatacji.
R
PRZEKAZYWANIE KODU Z NADAJNIKA ZDALNEGO STEROWANIA
NA ODBIORNIK
Wskazówka: APERTO 868 S posiada jedynie 1 kanał radiowy (kanał 1).
Drugi kanał radiowy (przy APERTO 868 L oraz APERTO 868 LX)
potrzebny jest jedynie do częściowego otwarcia albo do pracy na dwóch
kanałach.
Przebieg:
Nacisnąć przycisk programowania (22) przy napędzie/odbiorniku
- dla kanału 1, naciskać tak często, aż zaświeci się dioda LED (21);
zwolnić przycisk
- dla kanału 2, (APERTO 868 L oraz APERTO 868 LX), naciskać tak
często, aż zaświeci się dioda LED (23); zwolnić przycisk
Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wysłany żaden kod radiowy, to
odbiornik powróci do normalnego działania.
Nacisnąć żądany przycisk nadajnika zdalnego sterowania w obszarze
odbioru odbiornika. Nadajnik zdalnego sterowania przenosi kod do
napędu/odbiornika sygnałów radiowych.
- w zależności od tego, jaki kanał został wybrany, gaśnie dioda LED
(21) albo LED (23) (patrz powyżej).
Przy każdym dalszym nadajniku zdalnego sterowania, który
dopasowany zostanie do niniejszego napędu/odbiornika, trzeba
powtórzyć oba powyższe kroki. Maksylmalnie można użyć 112 miejsc
pamięci dla kodów radiowych. Przy tym każdy kanał nadajnika
zdalnego sterowania zajmuje jedno miejsce zapisu.
Przykład:
- jeżeli z różnych nadajników zdalnego sterowania miałby być
wczytany tylko po jednym przycisku, to zapisanych zostałoby
112 nadajników zdalnego sterowania.
- jeżeli z każdego nadajnika zdalnego sterowania wczytane zostaną po
dwa przyciski, to do dyspozycji stoi miejsce już jedynie dla
56 nadajników zdalnego sterowania.
Tryb programowania można przerwać, naciskając klawisz
programowania (22) tyle razy, aż w końcu zgasną wszystkie diody LED.
R
USUWANIE WSZYSTKICH KODÓW Z NAPĘDU/ODBIORNIKA
SYGNAŁÓW RADIOWYCH
Jeżeli zostanie zagubiony jeden nadajnik zdalnego sterowania, ze
względów bezpieczeństwa trzeba na nowo wczytać przy odbiorniku
wszystkie nadajniki zdalnego sterowania.
Przebieg:
- Nacisnąć klawisz programowania (22) i przytrzymać.
- LED (21 albo 23) świeci się przez 5 sek., potem miga przez 10 sek.,
a następnie ponownie się świeci.
- po następnych 10 sek. (w sumie 25 sek.) świecą się obie diody LED
- wszystkie kanały są wymazane.
- zwolnić klawisz programowania (22) diody LED gasną - proces
kasowania jest zakończony.
R
USUWANIE JEDNEGO KANAŁU Z NAPĘDU/ODBIORNIKA
SYGNAŁÓW RADIOWYCH
Dla kanału 1
- Nacisnąć klawisz programowania (22) i przytrzymać.
- LED (21) świeci się przez 5 sek., a potem miga przez 10 sek.
- gdy tylko LED (21) znowu się zaświeci, zwolnić klawisz programo-
wania (22) - LED gaśnie - proces usuwania jest zakończony.
Dla kanału 2 (APERTO 868 L oraz APERTO 868 LX)
- Nacisnąć klawisz programowania (22) i przytrzymać.
- LED (23) świeci się przez 5 sek., a potem miga przez 10 sek.
- gdy tylko LED (23) znowu się zaświeci, zwolnić klawisz programo-
wania (22) - LED gaśnie - proces usuwania jest zakończony.
R
USUWANIE JEDNEGO KLAWISZA NADAJNIKA ZDALNEGO STERO-
WANIA Z NAPĘDU/ODBIORNIKA SYGNAŁÓW RADIOWYCH
Jeśli użytkownik przeprowadza się i chciałby zabrać ze sobą swój
nadajnik zdalnego sterowania, wtedy należy usunąć wszystkie kody
nadajnika zdalnego sterowania z odbiornika sygnałów radiowych.
UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa każdy przycisk i każda
kombinacja przycisków nadajnika zdalnego sterowania powinna zostać
wymazana.
Przebieg:
Nacisnąć klawisz programowania (22) przy napędzie/odbiorniku i
trzymać wciśnięty przez 5 sek., aż zacznie migać jedna dioda LED (21
albo 23) (nieważne która); nacisnąć klawisz albo kombinację klawiszy,
której kod ma być usunięty z napędu/odbiornika sygnałów radiowych.
Dioda LED gaśnie - Proces wymazywania zakończony.
Powtórzyć proces dla wszystkich klawiszy wzgl. kombinacji klawiszów.
R
WYMIANA BATERII W NADAJNIKU ZDALNEGO STEROWANIA
Nacisnąć monetą nadajnik zdalnego sterowania przy kręgu na klucze.
Rozłożyć pokrywę baterii ku dołowi. Wyjąć baterię i wymienić na nową
(typu CR 2032). Prosimy uwzględnić właściwe ustawienie biegunów
baterii. Założyć ponownie pokrywę baterii i skontrolować funkcjonowanie
przy pomocy diody LED wysyłania.