Operation Manual

45
S
APERTO 868 S, ZDALNE STEROWANIE Z ŁĄCZEM DLA URZĄDZEŃ
ZABEZPIECZAJĄCYCH
Listwa wtykowa (24)
dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1.5 mm
2
Zajmowanie numerów na listwie wtykowej:
1 + 2 transformator drugorzędny 24V (czerwony)
3 Szyna o profilu C (zielona)
4 Łańcuch (czerwona)
5 + 6 Przycisk przyłączeniowy; tutaj można równolegle podłączyć
dalsze przyciski
Możliwości podłączenia
dodatkowe możliwości podłączenia na zaciskach śrubowych (26)
urządzenia sterującego.
Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 0,75 mm
2
.
UWAGA!
Jeżeli nie zainstalowano żadnego urządzenia zabezpieczającego, na
zacisku 1 + 2 trzeba pozostawić mostek druciany. Przy podłączeniu
urządzenia zabezpieczającego, należy usunąć mostek na zacisku
1 + 2.
Zacisk Możliwość podłączenia
1 + 2 Przyłącze bezpieczeństwa (zapora świetlna albo DW)
Stan w momencie dostawy z mostkiem drucianym
Zacisk 1: Sygnał (SIG)
Zacisk 2: Masa (GND)
3 + 4 24V DC-wyjście, (nieregulowany maks. 34 V), maks. 1A
(zasilanie np. zapory świetlnej)
Zacisk 3: +24 V
Zacisk 4: Masa (GND)
5 + 6 Przyłącze 24 VDC światełko ostrzegawcze
(nieregulowany maks. 34V), maks. 1A
Zacisk 5: +24V
Zacisk 6: Masa (GND)
Bezpieczniki
Wyjścia bezpieczników zabezpieczone są przez dwa czułe bezpieczniki
Bezpiecznik (27): Zabezpieczenie wyjścia światełka ostrzegawczego
(zacisk 5 + 6) przy pomocy bezpiecznika 1 A bezwładn.
Bezpiecznik (28): Zabezpieczenie wyjścia 24 V (zacisk 3 +4) przy
pomocy bezpiecznika 1 A bezwładn.
Dodatkowe możliwości dokonywania ustawień poprzez przełącznik
DIP (25) 1-6:
ZACHOWANIE PRZY NAPOTYKANIU NA PRZESZKODY
Jeżeli przy zamykaniu brama napotka na przeszkodę, wtedy napęd
odsuwa się z powrotem o ok. 10 cm (prosimy zwrócić uwagę na
ustawienie przełącznika DIP (25)) i zatrzymuje się. Ze względów
bezpieczeństwa, przy następnym impulsie startowym brama przesuwa
się tylko w kierunku jej otwierania, aż do osiągnięcia górnej pozycji
krańcowej. Potem możliwe są oba kierunki ruchu. To samo odnosi się
do odwrotnego kierunku z przeszkodami przy otwieraniu. Jeżeli brama
napotyka na przeszkodę przy obu kierunkach ruchu, wtedy napęd
przełącza się na „TRYB ZMARŁEGO“, tzn. światło miga, a napęd
porusza się jedynie wtedy, gdy naciśnięty jest przycisk wewnętrzny. Po
usunięciu przeszkody, można podjechać w „TRYBIE ZMARŁEGO“ do
pozycji krańcowej. Potem napęd funkcjonuje znowu jak zwykle.
T
APERTO 868 L oraz APERTO 868 LX, URZĄDZENIE STERUJĄCE L Z
ROZSZERZONYMI FUNKCJAMI ORAZ Z PRZYŁĄCZEM DLA
URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH
To urządzenie sterujące oferuje szeroki zakres funkcji dodatkowych, ta-
kich jak np. częściowe otwarcie bramy, pracę dwukanałową, podgląd po-
zycji bramy oraz interfejs dla TorMinal (33).
Listwa wtykowa (24)
dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1.5 mm
2
Zajmowanie numerów na listwie wtykowej:
(patrz pod S)@Überschrift 2:Możliwości podłączenia
dodatkowe możliwości podłączenia na
zaciskach śrubowych (26) urządzenia sterującego.
Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 0,75 mm2.
UWAGA! Jeżeli nie zainstalowano żadnego urządzenia zabez-
pieczającego, na zacisku 1 + 2 trzeba pozostawić mostek druciany.
Przy podłączeniu urządzenia zabezpieczającego, należy usunąć
mostek na zacisku 1 + 2.
Zacisk Możliwość podłączenia
1 + 2 Przyłącze bezpieczeństwa (zapora świetlna, DW albo 2.
wejście przycisku) Stan w momencie dostawy z mostkiem
drucianym
Zacisk 1: Sygnał (SIG)
Zacisk 2: Masa (GND)
3 + 4 24V DC-wyjście regulowane, maks. 0,1A
Zacisk 3: +24 V
Zacisk 4: Masa (GND)
5 + 6 Przyłącze 24 V światełko ostrzegawcze
(nieregulowany maks. 34V), maks. 1A
Zacisk 5: +24V
Zacisk 6: Masa (GND)
Bezpieczniki
Wyjścia bezpieczników zabezpieczone są przez jeden czuły bezpiecznik
Bezpiecznik (28): Zabezpieczenie wyjścia 24 V (zacisk 3 +4) przy
pomocy bezpiecznika 1 A bezwładn.
Dodatkowe możliwości dokonywania ustawień poprzez przełącznik
DIP (30) 1-8:
DIP Opis
1 Reakcja na wejście
bezpieczeństwa przy poleceniu
„Otwieraj bramę“ np. ktoś biegnie
przez zaporę świetlną
2 Reakcja na wejście
bezpieczeństwa przy poleceniu
„Zamykaj bramę“
3 Sposób zmiany ruchu na odwrot-
ny przy poleceniu „Zamykaj
bramę“ (DIP 2 musi musi być us-
tawiony
w poz. „OFF“)
4 Światełko ostrzegawcze miga w
czasie poruszania się bramy
5 Czas ostrzegania wstępnego
Czas ostrzegania wstępnego
6 Funkcja skoku w tył (brama się
zamyka, wózek jezdny wraca w
kierunku „Otwieraj“)
7+8
Pozycja „OFF“
Bez reakcji przy
otwieraniu bramy
Zmiana ruchu na
odwrotny
Napęd zatrzymuje się
przy zamykaniu bramy i
przesuwa się o ok. 10 cm
do tyłu
Pulsujące sterowanie
światełka ostrzegawcze-
go (urządzenie sterujące
powoduje migotanie)
0 sek.
dezaktywowany
dezaktywowany
Ustawienie „ON“
Napęd zatrzymuje się przy
otwieraniu bramy
Napęd zatrzymuje się przy
zamykaniu bramy Napęd
zatrzymuje się przy zamy-
kaniu bramy i otwiera
bramę całkowicie
Trwałe sterowanie
światełka ostrzegawczego
(zintegrowane migotanie w
światełku ostrzegawczym)
Światełko ostrzegawcze 3
sek. (miga 2 razy przed
poruszeniem się bramy)
Funkcja skoku w tył, długa
ok. 70 ms
ok. 1-5 mm
dezaktywowana
DIP Opis
1 Reakcja na wejście bez-
pieczeństwa przy poleceniu „Ot-
wieraj bramę“ np. ktoś biegnie
przez zaporę świetlną
2 Wybór sposobu działania
3 Reakcja na wejście
bezpieczeństwa przy poleceniu
„Zamykaj bramę“
4 Podgląd pozycji bramy albo świa-
tełko ostrzegawcze miga w cza-
sie poruszania się bramy
5 Czas ostrzegania wstępnego
6 Funkcja skoku w tył (brama się
zamyka, wózek jezdny jedzie z
powrotem w kierunku „Otwieraj“)
7 Tryb pracy na 2 kanałach
(zdefiniowane otwieranie i
zamykanie)
8 Otwieranie częściowe,
Tryb pracy na 2 kanały (np. by
przewietrzyć garaż)aa
Pozycja „OFF“
Bez reakcji przy
otwieraniu bramy
Jako styk rozwierny (np.
przy zaporze świetlnej)
Zmiana ruchu na odwrot-
ny: Napęd zatrzymuje się
przy zamykaniu bramy i
przesuwa się o
ok. 10 cm do tyłu
Pulsujące sterowanie
światełka ostrzegawcze-
go (urządzenie sterujące
powoduje migotanie)
światełko ostrzegawcze
miga podczas poruszania
się bramy
Czas ostrzegania wstęp-
nego 0 sek.
dezaktywowany
Tryb pracy na
1 kanale
Następstwo impulsów:
Otwieranie-Stop-
Zamykanie-Stop-
• Brak otwierania
częściowego
aa
Ustawienie „ON“
Napęd zatrzymuje się przy
otwieraniu bramy
Jako przycisk 2
(tryb pracy na 2 kanałach)
Napęd zatrzymuje się przy
zamykaniu bramy i otwiera
bramę całkowicie
Podgląd pozycji bramy,
podłączone światełko
ostrzegawcze:
• świeci się, gdy brama
jest jest zamknięta
• jest wyłączone, gdy
brama jest zamknięta
Światełko ostrzegawcze z
czasem ostrzegania
wstępnego 3 sek. (miga
2 przed poruszeniem
się bramy)
Funkcja skoku w tył długa
ok. 70 ms
ok. 1 - 5 mm
Tryb pracy na 2 kanałach
• Przycisk 1/kanał radiowy
1 otwieranie-stop-otwiera-
nie
• Przycisk 2/kanał radiowy
2
zamykanie-stop-zamyka-
nie
Aktywowane otwieranie
częściowe
• Przycisk/kanał radiowy 1
otwiera i zamyka bramę
(patrz Tryb pracy na 1 ka-
nale)
• Przycisk/kanał radiowy 2
Otwieranie częściowe
• Przełącznik DIP 2
ustawić na ON