Operation Manual

46
OTWIERANIE CZĘŚCIOWE
Niniejsza funkcja otwiera bramę częściowo albo w całości, w zależności
od ustawienia. Przykłady użycia: Wentylacja garażu, otwarcie bramy
segmentowej dla przejścia osobowego.
Otwarcie częściowe może być używane zarówno przy pomocy dwóch
przycisków, jak i nadajnika zdalnego sterowania. Przy wykorzystaniu
jedynie nadajnika zdalnego sterowania, przyłącze bezpieczeństwa (26)
zacisk 1+2 stoi w dalszym ciągu do dyspozycji.
Przy użyciu przycisku 2 przeprowadzone zostanie otwarcie częściowe,
jeżeli brama jest zamknięta. Jeżeli brama jest już zamknięta całkowicie
albo częściowo, można ją zamknąć naciskając ponownie przycisk 2.
Przycisk 1 otwiera bramę całkowicie, również wtedy, gdy brama została
częściowo otwarta przy pomocy przycisku 2.
Ustawienia
1 Zamknięcie bramy
2 Wczytanie kanału radiowego 2
- Wczytać przycisk 2 nadajnika zdalnego sterowania na kanał radiowy
2 odbiornika sygnałów radiowych (patrz pod R)
3 Ustawić przełącznik DIP 2 na pozycję „ON“: Dopasować sposób
działania przyłącza bezpieczeństwa.
- tylko gdy 2 przyciski są podłączone, w przeciwnym wypadku można
użyć przyłącza bezpieczeństwa (zacisk 1 + 2) np. dla zapory
świetlnej.
4 Ustawić przełącznik DIP 8 na pozycję „ON“ (aktywuje otwieranie
częściowe)
Przebieg
Nacisnąć przycisk 2 nadajnika zdalnego sterowania albo przycisk 2
(bramę otworzyć z pozycji zamkniętej).
- Brama się otwiera aż do momentu, gdy przyciśnięty zostanie po raz
drugi przycisk 2 nadajnika zdalnego sterowania albo przycisk 2 albo
gdy osiągnięta zostane pozycja krańcowa „Otwieraj bramę“.
Nacisnąć przycisk 2 nadajnika zdalnego sterowania albo przycisk 2,
gdy osiągnięta zostanie żądana pozycja.
Zamknąć bramę przy pomocy przycisku 2 nadajnika zdalnego sterowa-
nia albo przycisku 2.
Teraz zapisane jest żądane otwarcie częściowe i może być aktywowane
bezpośrednio przy pomocy przycisku 2 nadajnika zdalnego sterowania
albo przycisku 2.
Aby usunąć wartości otwarcia częściowego, ustawić przełącznik DIL 8 w
pozycji „OFF“.
PRACA DWUKANAŁOWA (ZDEFINIOWANE OTWIERANIE I
ZAMYKANIE)
Przycisk 1/kanał radiowy 1 otwiera, a przycisk 2/kanał radiowy 2 zamyka
bramę.
Trybu pracy dwukanałowej można też używać jedynie przy użyciu
przycisku i nadajnika zdalnego sterowania. Nawet gdy tryb pracy
dwukanałowej reguluje się przez nadajnik zdalnego sterowania, w
dalszym ciągu do dyspozycji stoi przyłącze bezpieczeństwa.
Ustawienia
1 Przełącznik DIP 2 ustawić w pozycji „ON“ tylko wtedy, gdy podłączony
jest przycisk 2.
2 Ustawić przełącznik DIP 7 w pozycji „ON“:
3 Ustawić przełącznik DIP 8 w pozycji „OFF“
4 Wczytać drugi przycisk nadajnika zdalnego sterowania na kanał
radiowy 2.
PODGLĄD POZYCJI BRAMY
Jeżeli przyłączone jest światełko ostrzegawcze, to pokazuje ono, czy
brama jest zamknięta czy też otwarta. Światełko ostrzegawcze świeci
się, gdy brama nie jest zamknięta.
Ustawienia
1 Ustawić przełącznik DIP 4 w pozycji „ON“:
2 Podłączyć światełko ostrzegawcze 24 V do zacisku 5 + 6 (patrz
powyżej).
INFORMACJE DODATKOWE
1 LED (29) wskazuje stan urządzenia sterującego. Jeżeli dioda LED
miga, to nie wczytano żadnej wartości siły. W normalnym trybie pracy
dioda LED (29) zachowuje się w taki sam sposób, jak podłączone
światełko ostrzegawcze.
2 Mostek druciany (31): jeżeli napęd ma być używany bez biegu
szybkiego, to mostek druciany może zostać przecięty. W ten sposób
zostanie zdeaktywowany bieg szybki.
Alternatywnie: Na temat użytkowania TorMinal, patrz U.
U
INTERFEJS TORMINAL (32)
tylko APERTO 868 L oraz APERTO 868 LX
Urządzenie programujące sterowniki do indywidualnego zaprogramowa-
nia urządzenia sterującego L. Bliższe informacje dostępne są w instrukcji
obsługi TorMinal.
IV. KONSERWACJA I PIELĘGNACJA
Zawsze przed pracami przy bramie albo napędzie wyjąć wtyczkę sieciową.
Przy mocno zabrudzonym łańcuchu albo kanale łańcucha: wyczyścić
czystą ścierką
Corocznie lakko naoliwić łańcuch „przewodzącym“ olejem
Sprawdzić wszystkie śruby mocujące, czy się nie obluzowały. Jeżeli
potrzeba, dociągnąć je.
Regularnie, a przynajmniej raz w roku kontrolować urządzenia zabez-
pieczające, czy działają prawidłowo.
Skontrolować bramę zgodnie z instrukcją producenta, przynajmniej raz
w roku.
Regularnie sprawdzać:
a) Wyłączanie siły: Zatrzymać skrzydło bramy przy otwieraniu i
zamykaniu. Brama musi się zatrzymać przy lekkim przytrzymaniu.
b) Odblokowanie awaryjne: Trzeba, by brama odblokowywała się łatwo,
od ręki.
c) Zapora świetlna, jeżeli istnieje: Otworzyć/zamknąć bramę i przy tym
sprawdzić zaporę świetlną. Zachowanie takie, jak to jest ustawione
przy przełączniku DIP
DEMONT
Uwzględnić wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Odłączyć
urządzenie od zasilania.
Przebieg czynności jest taki sam jak w rozdziale „MONTAŻ“, jednak w
odwrotnej kolejności. Opisane prace regulacyjne odpadają.
GWARANCJA I SERWIS
Jeżeli potrzebujesz usługi serwisu, części zamiennych albo osprzętu,
to zwróć się po pomoc do autoryzowanego sprzedawcy.
WSKAZÓWKA:
Dla typów napędów z 800 N siły rozciągającej. Przy uszkodzeniach
kabla sieciowego należy przesłać urządzenie do producenta (kabel
sieciowy nie jest wymienny).