Operation Manual

50
Subsanación de averías
Para eliminar las posibles averías del accionador de la puerta del garaje, observe las sigu-
ientes indicaciones. Si no es posible subsanar la avería, diríjase a su proveedor especiali-
zado o busque ayuda en Internet en la siguiente dirección: „http://www
.aperto-
torantriebe.de“.
Receptor de radio
Los dos LEDs están parpadeando: se intentará asignar más de 112 espacios de memo-
ria en el receptor de radio.
El LED está iluminando: modo de programación, el receptor de radio está esperando al
código de radio de un emisor manual.
El LED está parpadeando: modo de borrado, pulse la tecla correspondiente del emisor
manual para borrarla de la memoria del receptor de radio.
Problemas de recepción
Para alcances cada vez menores: compruebe en primer lugar el voltaje de la pila del
emisor manual.
Compruebe si la señal de radio llega al receptor: mientras mantenga pulsada la tecla del
emisor manual, el canal de radio correspondiente se ilumina (21) ó (23), en función del
canal en el que se hubiese guardado la tecla del emisor manual.
Programe de nuevo el emisor manual en el receptor de radio.
Avería
El accionador no funciona o la
luz no se enciende
El accionador no funciona al
manejarlo con
el emisor de radio (fun-
cionamiento posible con el
pulsador interno)
La puerta se detiene cuando se
está cerrando, se mueve 10 cm
en la dirección opuesta y
se detiene
La puerta se detiene al abrirla
La puerta sólo se puede mane-
jar manteniendo pulsado el pul-
sador externo (por ejemplo, el
pulsador interno, tecla de llave),
la luz interna está parpadeando
(funcionamiento de hombre mu-
erto).
La luz no se enciende al abrir ni
al cerrar la puerta
El accionador no cierra la puer-
ta
El accionador abre la puerta, a
continuación no se produce nin-
guna otra reacción a las órde-
nes que se envían pulsando la
tecla o mediante el emisor ma-
nual
El testigo conectado no
enciende
La velocidad de apertura y cier-
re es cada vez más lenta
aa
Posibles causas
No hay tensión de red
Han saltado los plomos del circui-
to del garaje.
Se ha activado la protección tér-
mica del transformador
La pila del emisor manual se ha
agotado
La codificación del emisor manu-
al no coincide con la del receptor.
El emisor manual se ha progra-
mado en el 2º canal
Receptor de radio defectuoso
Emisor manual defectuoso
Desconexión de fuerza debido a
un obstáculo
Valor de fuerza
programado incorrecto
Tolerancia de fuerza demasiado
baja
El relé neumático para la puerta
“CERRADA” se ha fijado incor-
rectamente
Desconexión de fuerza debido a
un obstáculo
Valor de fuerza
programado incorrecto
Tolerancia de fuerza demasiado
baja
El relé neumático para la puerta
ABIERTA” se ha fijado incor-
rectamente
La puerta se encuentra en las
dos direcciones de movimiento
con un obstáculo
Bombilla defectuosa
Entrada de seguridad activada
(por ejemplo, dispositivo fotoe-
léctrico interrumpido o defectuo-
so)
El accionador estaba desco-
nectado de la red
Entrada de seguridad activada
(por ejemplo, dispositivo fotoe-
léctrico defectuoso)
Microconmutador “PUERTA
CERRADA” o platina del carro
defectuosa
Fusible defectuoso
Testigo defectuoso
Riel de la cadena sucio
Riel de la cadena engrasado con
el aceite incorrecto
Eliminación
Comprobar con otro consumidor de cor-
riente, por ejemplo, una perforadora
Cambiar el fusible
Cambiar el transformador
Cambiar la pila por una nueva
Codificar el receptor de radio (véase
apartado R “Transmisión de código”)
Codificar el emisor manual (veáse apar-
tado R)
Cambiar el mando
Cambiar el emisor manual
Eliminar el obstáculo, llevar la puerta
con la tecla a la posición puerta “ABIER-
TA”.
Borrar los valores de fuerza y volver a
programarlos (apartado P). Elevar la to-
lerancia de fuerza sólo cuando esta me-
dida no sea suficiente.
Reajustar el potenciómetro. Véase el
apartado P sobre la fijación de fuerza
Reajustar el relé neumático (véase
apartado N)
Eliminar el obstáculo, llevar la puerta
con la tecla a la posición puerta “CER-
RADA”.
Borrar los valores de fuerza y volver a
programarlos (apartado P). Elevar la to-
lerancia de fuerza sólo cuando esta me-
dida sea insuficiente.
Reajustar el potenciómetro. Véase el
apartado P “Fijación de fuerzas”
Reajustar el relé neumático (véase
apartado N)
Eliminar el obstáculo. A continuación,
poner en marcha un fin de carrera. El
accionador vuelve a funcionar de la
forma habitual.
Cambiar la bombilla (véase apartado P)
Reparar el dispositivo fotoeléctrico
Una vez conectada la alimentación, a la
primera orden, el accionamiento abre la
puerta siempre por completo.
Reparar el dispositivo fotoeléctrico Elimi-
nar el obstáculo del dispositivo fotoeléct-
rico. Regleta conectada incorrectamen-
te. Comprobar la ligadura de alambre en
la regleta (véase punto S y T)
Realizar un “desbloqueo de emergencia”
en el accionador y deslizarlo hasta el
centro, bloquearlo y, a continuación, vol-
ver a arrancarlo en dirección “Abrir” y
detenerlo antes del fin de carrera. Si al
volver a accionarlo, el accionador se
mueve
a) en dirección opuesta (cambiar la pla-
tina del carro)
b) siguiendo la misma dirección (cambi-
ar el microconmutador “Abrir”)
Cambiar el fusible
Cambiar la lámpara
Limpiar el carril y volver a engrasar
(véase “Mantenimiento y cuidados”)
Limpiar los carriles y volver a
engrasarlos
E
Hibaelhárítás
A garázskapu meghajtás esetleges hibáinak elhárításához vegye figyelembe az
alábbiakat. Ha nem lehetséges a hiba elhárítása, forduljon szakkereskedőjéhez vagy
keressen tanácsot az interneten, az alábbi címen: „http://www
.aper
to-torantriebe.de“
.
Rádióvevő
mindkét LED villog: megpróbált 112-nél több tárolóhelyet felhasználni a rádióvevőben.
LED világít: betanulási üzemmód, a rádióvevő egy kézi adó jelére vár.
LED villog: törlési üzemmód, a kívánt kézi adó gombját nyomja meg, ami ezután
törlődik a rádióvevő memóriájából.
Vételi problémák
Csökkenő hatótávolság esetén: először ellenőrizze a kézi adó elemét.
ellenőrizze, hogy megérkezik-e a rádiójel a vevőbe: amíg nyomja a kézi adó gombját,
világít a megfelelő csatorna LED-je (21) vagy (23), attól függően, melyik csatornára
programozta a kézi adó gombját.
tanítsa be újból a kézi adót, a rádióvevőn.
Zavar
A meghajtás nem működi,
nincs világítás
A meghajtás nem működik
kézi adóval történő
vezérléssel (a belső oldali
nyomógombbal
működtethető)
A kapu csukás közben
megáll majd kb. 10 cm
visszafelé mozogás után
megáll.
A kapu megáll nyitás közben
A kaput csak a nyomógomb,
(pl. kulcsos nyomógomb),
lenyomva tartása alatt lehet
működtetni – eközben villog
a belső világítás („holt-
ember” üzemmód), és villog
a belső világítás
a kapu nyitása és csukása
közben nincs világítás
A meghajtás nem csukja be
a kaput.
A meghajtás kinyitja a kaput,
majd semmilyen további,
nyomógombbal vagy kézi
adóval kiadott parancsra sem
reagál.
Nem világít a csatlakoztatott
figyelmeztető fény
Nyitáskor és csukáskor
csökken a sebesség
aa
lehetséges ok
nincs hálózati feszültség
a garázs áramkörének
biztosítéka leoldott
kioldott a transzformátor
hőkioldója
elhasználódott a kézi adó
eleme
nem stimmel össze a kézi adó
kódolása a rádióvevőével
a kézi adót a 2. csatornára ta-
nította be
hibás a rádióvevő
hibás a kézi adó
működésbe lép az erő
hatására történő lekapcsolás
egy akadály esetén
hibás a betanított
erő értéke
túl kicsi az erőhatár
hibás a zárás oldali kapcsoló
tolattyú beállítása
működésbe lép az erő
hatására történő lekapcsolás
egy akadály esetén
hibás a betanított erő értéke
túl kicsi az erőhatár
hibás a nyitás oldali kapcsoló
tolattyú beállítása
a kapu mindkét mozgási
irányban akadályba ütközik
kiégett az égő
jelzést adott a biztonsági
bemenet (pl. működésbe
lépett vagy meghibásodott a
fénysorompó)
a meghajtás nem volt a
hálózatra kapcsolva
jelzést adott a biztonsági be-
menet (pl. meghibásodott a
fénysorompó)
hibás a csukott oldali
mikrokapcsoló vagy a kocsi
elektronikája
a biztosíték meghibásodott
a figyelmeztető fény
meghibásodott
elszennyeződött a lánc sínje
nem megfelelő olajjal kenték a
láncot
elhárítás
ellenőrizze egy másik fogyasztóval,
pl. fúrógép
cserélje ki a biztosítékot
cserélje ki a transzformátort
cserélje újra az elemet
kódolja a rádióvevőt, lásd az R
szakaszt, kódátvitel
kódolja a rádióvevőt, lásd az R
szakaszt
cserélje ki a vezérlést
cserélje ki a kézi adót
távolítsa el az akadályt, majd a
nyomógombbal teljesen nyissa ki a
kaput
törölje, majd tanítsa be újra az
erőértékeket (P szakasz) csak akkor
emelje meg az erőhatárt, ha az
intézkedés eredménytelen volt
állítsa be a potenciométert (lásd a
P szakaszt, Erőhatár beállítása)
állítsa be a kapcsoló tolattyútlásd az
N szakaszt
távolítsa el az akadályt, majd a
nyomógombbal teljesen csukja be a
kaput
törölje, majd tanítsa be újra az
erőértékeket (P szakasz) csak akkor
emelje meg az erőhatárt, ha az
intézkedés eredménytelen volt
állítsa be a potenciométert
lásd a P szakaszt, Erőhatár
beállítása
állítsa be a kapcsoló tolattyút lásd
az N szakaszt
távolítsa el az akadályt ez után
mozgassa a kaput valamelyik
végállásába ez után a meghajtás a
szokott módon működik tovább
cserélje ki az izzót, lásd a P
szakaszt
javítsa meg a fénysorompót
a tápfeszültség-ellátás bekapcsolása
utáni első parancs hatására a
vezérlés teljesen kinyitja a kaput.
javítsa meg a fénysorompót
távolítsa el az akadályt a
fénysorompó elől, a dugaszolható
sorkapocs nincs rendesen a helyén,
ellenőrizze az átkötést a sorkapcson
lásd az S ill. T szakaszokat
a vészkioldóval oldja a hajtómű
reteszelését, tolja vissza
középállásba és ott reteszelje, majd
ismét kezdje kinyitni és állítsa meg a
végállása előtt ha a hajtómű az
ismételt működtetéskor
a) az ellenkező irányban mozog
(cserélje ki a kocsi végfok kártyáját)
b) továbbra is a nyitás irányba
mozog, cserélje ki a mikrokapcsolót
cserélje ki a biztosítékot
cserélje ki az izzót
tisztítsa meg és kenje be újra a sínt,
lásd Karbantartás és ápolás
tisztítsa és kenje meg a sínt