Operation Manual

51
Pomoc w usuwaniu usterek
Przy usuwaniu ewentualnych usterek występujących przy napędzie bramy garażowej,
należy uwzględnić następujące wskazówki. Jeżeli niemożliwe jest usunięcie błędu, należy
zwrócić się do autoryzowanego punktu handlowego albo poszukać pomocy w Internecie
pod: „http://www
.aperto-torantriebe.de“.
Odbiornik sygnałów radiowych
obydwie diody LED migają: podjęto próbę wykorzystania ponad 112 miejsc pamięci w
odbiorniku sygnałów radiowych.
LED się świeci: tryb programowania, odbiornik sygnałów radiowych czeka na kod
radiowy z nadajnika zdalnego sterowania.
LED miga: Tryb wymazywania, nacisnąć żądany przycisk nadajnika zdalnego stero-
wania; zostanie on potem usunięty z pamięci odbiornika sygnałów radiowych.
Problemy przy odbiorze
Przy zmniejszeniu się zasięgu: Najpierw należy sprawdzić napięcie baterii nadajnika
zdalnego sterowania.
Próba, czy dochodzi sygnał radiowy do odbiornika: gdy przycisk nadajnika zdalnego
sterowania jest wciśnięty, świeci się dioda LED odpowiedniego kanału radiowego (21)
albo (23), w zależności od tego, na jakim kanale zapisany został przycisk nadajnika
zdalnego sterowania.
Na nowo wczytać przycisk nadajnika zdalnego sterowania w odbiorniku sygnałów
radiowych.
Sposób usunięcia
Przeprowadzić próbę przy pomocy
innego odbiornika prądu
elektrycznego np. wiertarki
Wymienić bezpiecznik
Wymienić transformator
Wymienić baterię na nową
Zakodować odbiornik sygnałów
radiowych, patrz ustęp R
Przekazywanie kodów
Zakodować nadajnik zdalnego
sterowania, patrz ustęp R
Wymienić urządzenie sterujące
Wymienić nadajnik zdalnego
sterowania
Usunąć przeszkodę, W pełni
otworzyć bramę przy pomocy
przycisku „Otwieraj“ bramę.
Usunąć wartości siły i wczytać
na nowo (ustęp P). Dopiero, gdy ten
środek nie pomoże, podnieść
tolerancję siły.
Podregulować potencjometr. Por.
ustęp P Kontrola ustawienia siły
Podregulować przełącznik krańcowy,
patrz ustęp N
Usunąć przeszkodę, Zamknąć
bramę używając polecenia przycisku
„Zamykaj“ bramę.
Usunąć wartości siły i wczytać na
nowo (ustęp P).
Dopiero, gdy ten środek nie
pomoże, podnieść tolerancję siły.
Podregulować potencjometr.
Por. ustęp P Kontrola ustawienia siły
Podregulować przełącznik krańcowy,
patrz ustęp N
Usunąć przeszkodę. Potem
podjechać do pozycji krańcowej.
Napęd funkcjonuje wtedy jak zwykle.
Wymienić żarówkę, patrz ustęp P
Zreperować zaporę świetlną
Przy pierwszym poleceniu po
powrocie prądu, napęd zawsze
otwiera bramę na oścież
Usunąć przeszkodę zapory świetlnej
Listwa wtykowa niewłaściwie
założona Sprawdzić mostek
druciany na listwie wtykowej, patrz
punkt S wzgl. T
Napęd „odblokować awaryjnie“ i
przesunąć z powrotem do środka i
zaryglować, potem znowu włączyć
w kierunku „Otwieraj“ i zatrzymać
przed pozycją krańcową. Jeżeli
napęd porusza się przy ponownym
włączeniu
a) w kierunku odwrotnym (wymienić
platynę wózka jezdnego)
b) w dalszym ciągu w kierunku
„Otwieraj“ Wymienić
mikroprzełącznik
Wymienić bezpiecznik
Wymienić lampę
Wyczyścić szynę i nasmarować na
nowo, patrz Konserwacja i
pielęgnacja
Wyczyścić szynę i na nowo
nasmarować
Możliwa przyczyna
Brak napięcia w sieci
Wyskoczył bezpiecznik
obwodu prądu garażu.
Wyskoczyło zabezpieczenie
przed przegrzaniem w trans-
formatorze
Zużyta bateria w nadajniku
zdalnego sterowania
Kody nadajniku zdalnego
sterowania nie zgadzają się z
kodami odbiornika.
nadajnik zdalnego sterowania
został wczytany na kanale 2
Uszkodzony odbiornik
sygnałów radiowych
Uszkodzony nadajnik
zdalnego sterowania
Przeszkoda w kontakcie z
wyłączaniem siły
Wczytane niewłaściwe
wartości siły
Za mała tolerancja siły
Przełącznik krańcowy polece-
nia „Zamykaj“ bramę jest
niewłaściwie ustawiony
Przeszkoda w kontakcie z
wyłączaniem siły
Wczytane niewłaściwe
wartości siły
Za mała tolerancja siły
Przełącznik krańcowy
polecenia „Otwieraj“ bramę
jest niewłaściwie ustawiony
Brama napotyka w obu
kierunkach jazdy na
przeszkodę
Uszkodzona żarówka
Skasowane wejście
bezpieczeństwa (np.
przerwana albo uszkodzona
zapora świetlna)
Napęd został odłączony od
sieci
Skasowane wejście
bezpieczeństwa (np.
uszkodzona zapora świetlna)
Uszkodzony mikroprzełącznik
„Zamykaj bramę“ albo platyna
wózka jezdnego
Uszkodzony bezpiecznik
Uszkodzone światełko
ostrzegawcze
Zanieczyszczona szyna
łańcucha
Szyna łańcucha nasmaro-
wana niewłaściwym olejem
Usterka
Napęd nie funkcjonuje i brak
mu oświetlenia
Napęd nie funkcjonuje przy
obsłudze przy pomocy
nadajnika zdalnego
sterowania (tryb pracy przez
przycisk wewnętrzny działa)
Brama zatrzymuje się przy
zamykaniu, jedzie ok. 10 cm
w odwrotnym kierunku i
zatrzymuje się
Brama zatrzymuje się przy
otwieraniu
Bramę można obsługiwać
jedynie wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk zewnętrzny
(np. przycisk wewnętrzny,
przełącznik kluczykowy) -
przy tym miga oświetlenie
wewnątrzne (tryb pracy
„zmarłego“)
Brak oświetlenia przy
zamykaniu i otwieraniu
bramy
Napęd nie zamyka bramy
Napęd otwiera bramę, potem
brak już reakcji na jakiekol-
wiek polecenie przycisku
albo nadajnika zdalnego
sterowania
Podłączone światełko
ostrzegawcze nie świeci
się
Szybkość otwierania i
zamykania zmniejsza się
aa