User Manual

ROG STRIX PSU 41
Nederlands
Veiligheidsinformatie
Waarschuwingslabels
• Erishogespanningaanwezigindevoedingseenheid.Daaromishetzeergevaarlijkomde
behuizing van de voeding te openen of om de voedingseenheid zelf te repareren/schoon
te maken. Open de voedingseenheid NOOIT, onder welke omstandigheden ook.
• Degarantiewordtongeldigalsdeafdekkingvandevoedingseenheidisgeopend.
De voedingseenheid bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden of gerepareerd.
• STOP GEEN objecten in de voedingseenheid.
• PlaatsGEEN objecten voor de ventilator of het ventilatiegebied van de voeding waardoor
de luchtstroom zou worden gehinderd of beperkt.
• GEBRUIK ALLEEN de modulaire kabels die bij de voedingseenheid zijn geleverd.
• GebruikdevoedingseenheidNIET in de buurt van water, bij hoge temperaturen of in een
omgeving met een hoge vochtigheidsgraad.
• Devoedingseenheidmoetwordengebruiktineengeschikteomgeving.
(Bedrijfstemperatuur: 0° tot 50°C, Relatieve vochtigheid: 20% tot 80%)
• Devoedingseenheidisvoorintegratieineencomputerenisnietbedoeldvoorextern
gebruik of gebruik buitenshuis.
• Hetnietnalevenvandeinstructiesvandefabrikantofvandeveiligheidsinstructieszullen
onmiddellijk alle garanties ongeldig maken.