User Manual

ROG STRIX PSU56
Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Etykiety z uwagami
• Wzasilaczuwystępujewysokienapięciedlategobardzoniebezpiecznejest
otwieranie obudowy zasilacza lub podejmowanie prób naprawy/czyszczenia
zasilacza. NIGDY i w żadnych okolicznościach nie wolno otwierać zasilacza.
• Pootwarciuobudowyzasilaczanastąpiutratagwarancji;wewnątrzzasilaczaniema
elementów nadających się do serwisowania.
• NIE wolno wkładać do zasilacza żadnych przedmiotów.
• PrzedwentylatoremaniotworamiwentylacyjnymizasilaczaNIE WOLNO umieszczać
żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować lub ograniczyć przepływ
powietrza.
• NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE kabli modularnych dołączonych do zasilacza..
• NIE wolno używać zasilacza w pobliżu wody lub w środowiskach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
• Zasilaczpowinienpracowaćwodpowiednimśrodowisku.(Temperaturapracy:od0°
do50°C,Wilgotnośćwzględna:od20%do80%)
• Zasilaczsłużydozamontowaniawkomputerzeiniejestprzeznaczonydoużytku
zewnętrznego lub poza pomieszczeniami.
• Nieprzestrzeganiektóregokolwiekzzaleceńproducentaorazjakiejkolwiekinstrukcji
bezpieczeństwa spowoduje natychmiastowe unieważnienie wszystkich gwarancji i
rękojmi.