User Manual

ROG STRIX PSU 65
Srpski
Informacije o bezbednosti
Etikete sa obaveštenjem
• Unapajanjusuprisutnivisokinaponiiizuzetnojeopasnootvoritikućištenapajanjada
biste pokušali da popravite/očistite napajanje. Vi NIKADA, ni pod kojim uslovima, ne treba
da otvarate napajanje.
• Garancijaćeprestatidavažiukolikosekućištenapajanjaotvori,unutarnapajanjanema
delova koje je moguće popraviti.
• NE ubacujte nikakve predmete u napajanje.
• NE postavljajte bilo kakve predmete ispred područja za ventilaciju napajanja koji mogu da
blokiraju ili ograniče tok vazduha.
• KORISTITE ISKLJUČIVO modularne kablove koje ste dobili sa uređajem za napajanje.
• NE koristite napajanje blizu vode ili u sredinama sa visokom temperaturom ili vlažnošću
vazduha.
• Napajanjetrebadaradiuodgovarajućojsredini.(Radnatemperatura:0°do50°C,Relativna
vlažnostvazduha:20%do80%)
• Napajanjetrebadaseugradiukompjuterinijenamenjenozaeksternuilivanjsku
upotrebu.
• Nepoštovanjeuputstavaproizvođačakaoibezbednosnihuputstavatrenutnoponištava
sve garancije.