User Manual

ROG STRIX PSU 71
Svenska
Säkerhetsinformation
Informationsetiketter
• Detnnshögspänninginätdelen,detärextremtfarligtattöppnanätdelenshöljeeller
försökaattreparera/rengöranätdelen.DufårALDRIG, under några förhållanden, öppna
nätdelen.
• Garantinblirogiltigomhöljettillnätdelenäröppnad.Detnnsingakomponenteri
nädelen som kan servas.
• Stoppa INTE in några föremål i nätdelen.
• PlaceraINTE några föremål framför äkten eller ventilationsområdet på
strömförsörjningsenheten, som kan hindra eller begränsa luftödet.
• AnvändENBART medföljande kablar till strömförsörjningsenheten.
• Använd INTE nätdelen i närheten av vatten, i hög temperatur eller i fuktiga miljöer.
• Nätdelenskaanvändasilämpligmiljö.(Driftstemperatur:0°Ctill50°C,relativfuktighet:20
% till 80 %)
• Nätdelenäravseddförintegreringiendator,ochärinteavseddförexternanvändning
eller användning utomhus.
• Ommaninteföljertillverkarenanvisningarellersäkerhetsinstruktionernblirallagarantier
genast ogiltiga.