BESCH IJVlNG:
1. Spiegel, vergroot 300%
2. Anticondensglas
3. Aan-/uitschakelaar
4. Plaats van de lamp (aan de achterkant)
5. Flexibele arm
6. Voet
7. Verlichtingsring
Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
Druk op de aan-/uitschakelaar.
Stel de spiegel af in de gewenste stand, daartoe de voet
met een hand vasthouden en de spiegel richten met de
andere hand.
``
ONDE HOUD
Zet de lamp uit door op de aan-/uitschakelaar te drukken.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat minstens 5 minuten afkoelen.
LAMP VE VANGEN
Neem de kap boven de lamp weg met behulp van een
schroevendraaier .
Neem de gebruikte lamp weg.
Plaats een nieuwe lamp van maximaal 25 Watt.
gebruik nooit een lamp met een hoger Wattage
Plaats de kap weer over de lamp en draai hem vast.
Als u geen passende lamp kunt vinden in de handel,
raadpleeg dan onze wederverkoper.
EINIGING
Reinig de oppervlakte van de spiegel met een
glasreinigingsproduct of met zeepwater.
De spiegel niet verlichten als hij nog niet volledig droog is.
De verchroomde delen van de spiegel kunnen worden
gereinigd met een zachte, iets vochtige doek.
DE SPIEGEL NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER OF
ANDERE VLOEISTOFFEN EN NOOIT GEBRUIK MAKEN VAN EEN
SPONS OF SCHURENDE PRODUCTEN
DESC IPTIF:
1. Miroir grossissant 300%
2. Verre anti-buee
3. Interrupteur marche/arret
,
4. Logement de lampoule(a I arlere)
5. Bras flexible
6. Base
7. Halo lumineux
`
`
` `
,
Branchez Iap pareil sur une prise de courant
,
Appuyez sur Iint errupteur marche/arret
Ajustez le miroir dans la position desiree, pour cela
,
maintenez la base dun e main et orientez le miroir
,
de Iau tre main.
``
ENT ETIEN
,
,
Eteignez Iap pareil en appuyant sur I interrupteur
marche/arret.
Retirez la prise de courant
,
Laissez refroidir Iap pareil 5 minutes au minimum
,
CHANGEMENT D E L AMPOULE
,
Retirez le couvercle du Iogement de I ampoule
,,
a Iaid e dun tournevis.
,
Retirez Iam poule usagee
Replacez une nouvelle ampoule de 25 Watts maximum.
,
Ne jamais utiliser une ampoule dun wattage
superieur
Refermez le couvercle du Iogement de lampoule et revissez-le
,
Si vous ne trouvez pas dam poule au format adapte dans le
commerce, adressez-vous a votre revendeur.
`
`
`
`
`
`
NETTOYAGE
Nettoyez la surface du miroir avec un produit a vitres ou
,
avec de I eau savonneuse.
,,,
Nall umez pas le miroir tant quil nes t pas parfaitement
sec.
Les parties chromees du miroir peuvent etre nettoyees a
,,
I aide dun chiffon doux et legerement humide
`
`
`
``
`
,
,
NIM MERGEZ JAMAIS LE MIROIR DANS DE LE AU OU
,
,
DA UTRES LIQUIDES ET NU TILISEZ JAMAIS D'EPONGES OU DE
PRODUITS ABRASIFS.
BESCH EIBUNG:
Entfernen Sie die Kappe uber der Birne mit einem Schrau
benzieher.
Entfernen Sie die gebrauchte Birne.
Setzen Sie eine neue Birne von maximal 25 Watt ein.
Benutzen Sie nie eine Birne mit hoherer Watt
leistung.
Befestigen Sie die Kappe wieder uber der Birne.
Wenn Sie im Geschaft keine geeignete Birne finden konnen,
dann wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufer.
Reinigen Sie die Oberflache des Spiegels mit einem
Glasreinigungsprodukt oder mit Seifenlauge.
Den Spiegel nicht erleuchten, wenn er noch nicht vollstandig
trocken ist.
Die verchromten Teile des Spiegels konnen mit einem
weichen, etwas feuchten Tuch gereinigt werden.
DEN SPIEGEL NIE IN WASSER ODER ANDERE
FLUSSIGKEITEN TAUCHEN UND AUCH NIE SCHWAMME ODER
SONSTIGE SCHEUERPRODUKTE BENUTZEN.
1. Spiegel, vergro ert 3 00%
2. Antikondensglas
3. Ein-/Ausschalter
4. Standplatz der Lampe (Ruckseite)
5. Flexibler Arm
6. Sockel
7. Beleuchtungsring
Stecken Sie den Netzstecker vom Gerat in die Netzsteckdose.
Drucken Sie auf den Ein-/Ausschalter.
Bringen Sie den Spiegel in den gewunschten Stand, durch
den Sockel mit einer Hand festzuhalten und den Spiegel mit
der anderen Hand zu richten.
Schalten Sie die Lampe mit dem Ein-/Ausschalter aus.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerat mindestens 5 Minuten abkuhlen.
..
..
.. ..
WA TUNG
BI NE AUSWECHSELN
..
..
..
..
EINIGUNG
..
..
..
..
..
..
..
..
1,2
7
4
6
5
3
`
`
`
`
..
..
`
Gebruiksaanwijzing
,
Mode d emploi
Gebrauchsanweisung
R
Garantie
Het apparaat wordt kosteloos hersteld of het defecte
apparaat kan worden omgeruild wanneer binnen een periode
van twee jaar na aankoop van de Beauty Mirror storingen
ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten optreden.
Neem daarvoor contact op met de leverancier bij wie u het
apparaat gekocht heeft. De aankoopbon geldt als
garantiebewijs.
Dit product voldoet aan de EEG-richtlijn 90/384 en aan de
radio-ontstoringsvoorschriften conform de EEG-richtlijn
89/336.
Garantie
Beauty Mirror est garantie deux ans a partir de la date
,
,
dac hat. Ce qui signifie que Iap pareil sera repare ou
``
echange gratuitement en cas de problemes dus a un defaut
technique ou de fabrication. Dans ce cas, vous etes prie de
vous adresser au revendeur specialise qui vous a vendu la
,
balance, muni de votre preuve da chat.
Die Garantie fur Beauty Mirror betragt zwei Jahre ab
Verkaufsdatum und gewahrleistet die kostenlose Behebung
samtlicher Storungen, die durch Material-und
Fertigungsmangel hervorgerufen sind, durch Reparatur oder
Austausch des schadhaften Gerates, Wenden Sie sich zu
diesem Zweck an Ihren Fachhandler, wo Sie Beauty Mirror
gekauft haben, unter Vorweisung des Kaufbelegs.
Libra de Luxe entspricht den Anforderungen nach
90/384/EWG und ist funkenstort gemass der geltenden
Richtlinie 89/336/EG
```
`
`
``
Garantie
Glen Dimplex Benelux BV
NL:
B:
Telephone: +32 - (0)-53 82 8862
Telecopieur: +32 - (0)53 82 8863
EIO-AQUA-VAC
EduardA stSt rasse1
A-8073F eldkirchen/Graz
Austria
`
`
`
``
` `
Tel: +43 - (0)-316 240 2386
Fax: +43 - (0)-316 240 2156
Telefoon: +31 (0)513 78 98 40
Fax: +31 (0)513 78 98 41
Service: +31 (0)513 78 98 58
www.carmen.nl
www.carmen-personalcare.be

Summary of content (1 pages)