FAQ

Dokumentnummer: A05
Rev. A05
June 2020
Håndtering av oppsvulmede litium-ion-batterier
Gjeldende versjon: A05
Utgivelsesdato: 2020-06-11
Forrige versjon: A04
© 2020 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets
datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.
Håndtering av oppsvulmede litium-ion-batterier
Gjeldende versjon: A05
Utgivelsesdato: 2020-06-11
Forrige versjon: A04
Som de fleste bærbare PC-er, bruker Dell bærbare PC-er litium-ion-batterier. Én type litium-ion-batteri er litium-ion-polymer-batteriet.
Litium-ion-polymerbatterier har økt i popularitet de siste årene, og er standard i elektronikkindustrien på grunn av kundepreferanser for en
tynn formfaktor (spesielt på grunn av de svært tynne bærbare datamaskinene) og lang batterilevetid. Som en følge av batteriteknologien
for litium-ion-polymer-batterier kan det forekomme oppsvulming av battericellene
Et oppsvulmet batteri kan påvirke ytelsen til den bærbare PC-en. For å hindre ytterligere skade på kabinettet til enheten eller på interne
komponenter, noe som kan føre til feilfunksjon, skal du avslutte bruken av den bærbare PC-en og koble fra strømadapteren for å lade ut
batteriet.
Oppsvulmete batterier må ikke brukes og skal skiftes ut, og avhendes på riktig måte. Vi anbefaler at du kontakter Dell produktstøtte for
alternativer for å erstatte et oppsvulmet batteri under betingelsene i den gjeldende garanti- eller servicekontrakten, inkludert utskifting av
batteriet av en Dell-autorisert servicetekniker.
Retningslinjer for håndtering og utskifting av litium-ion-batterier
Vær forsiktig når du håndterer litium-ion-batterier.
Lad ut batteriet før du tar det ut av systemet.
For å lade ut batteriet, kobler du strømadapteren fra systemet, og betjener systemet bare ved hjelp av batteristrøm. Når systemet ikke
lenger slår seg på når strømknappen trykkes ned, er batteriet helt utladet.
Ikke knus, slipp, ødelegg eller gjennombore batteriet ved bruk av fremmedlegemer.
Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, eller demontere batteripakker og celler.
Ikke trykk på overflaten av batteriet.
Ikke bøy batteriet.
Ikke bruk verktøy av noe slag for å lirke på eller mot batteriet.
Hvis batteriet sitter fast i en enhet som et resultat av oppsvulming, må du ikke prøve å løsne batteriet, da punktering, bøying, eller
knusing av et batteri kan være farlig.
Ikke forsøk å montere et skadet eller oppsvulmet batteri på nytt i en bærbar PC.
Oppsvulmede batterier skal returneres til Dell i en godkjent transportbeholder (som leveres av Dell), for å overholde
transportbestemmelsene, eller avhendes på et godkjent resirkuleringssenter.
Kontakt Dell produktstøtte på https://www.dell.com/support for hjelp og flere instruksjoner.
Bruk av et batteri fra andre leverandører enn Dell, eller et inkompatibelt batteri, kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. Skift bare ut
batteriet med et kompatibelt batteri som er kjøpt fra Dell og som er utformet for å virke med Dell-datamaskinen. Ikke bruk et batteri fra
andre datamaskiner i din datamaskin. Kjøp alltid genuine batterier fra https://www.dell.com eller på en annen måte direkte fra Dell.
Dokumentnummer: A05
Rev. A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)