FAQ

S tài liu A05
Phiên bn A05
June 2020
X lý pin Lithium-ion b phng
Phiên bn hin ti: A05
Ngày phát hành 2020-06-11
Phiên bn trước: A04
© 2020 Dell Inc. hoc các công ty con ca Dell Inc. Mi quyn được bo lưu. Dell, EMC và các nhãn hiu khác là nhãn hiu ca Dell
Inc. hoc công ty con ca Dell Inc. Các nhãn hiu khác có th là nhãn hiu ca ch s hu tương ng.
X lý pin Lithium-ion b phng
Phiên bn hin ti: A05
Ngày phát hành 2020-06-11
Phiên bn trước: A04
Máy tính xách tay Dell cũng s dng pin lithium-ion như hu hết các máy tính xách tay khác. Pin lithium-ion polymer là mt loi pin
lithium-ion. Trong nhng năm gn đây, pin lithium-ion polymer đã ph biến hơn và tr thành pin tiêu chun trong ngành công nghip đin
t do khách hàng ưa chung tui th pin dài và h s hình dng mng (đc bit vi máy tính xách tay siêu mng mi sn xut gn đây).
Công ngh sn xut pin lithium-ion polymer là nguyên nhân có th gây phng pin sc
Pin b phng có th nh hưởng đến hiu sut ca máy tính xách tay. Đ tránh làm v thiết b hoc các b phn bên trong hng thêm
dn đến hng máy, hãy ngng s dng máy tính xách tay và x pin bng cách ngt kết ni b điu hp AC và đ pin cn kit.
Không nên s dng pin b phng, nên thay pin và thi loi đúng cách. Bn nên liên h vi b phn h tr sn phm ca Dell đ biết các
tùy chn thay pin b phng theo điu khon ca hp đng dch v hoc bo hành hin hành, bao gm các tùy chn đ thay pin do k
thut viên bo trì được Dell y quyn thc hin.
Hướng dn x lý và thay pin Lithium-ion
X lý pin Lithium-ion mt cách thn trng.
X pin trước khi tháo pin ra khi h thng.
Đ x pin, hãy rút phích cm b điu hp AC khi h thng và ch vn hành h thng trên ngun pin. Khi nhn nút ngun mà không
bt được h thng nghĩa là pin đã được x hết.
Không được nghin nát, làm rơi, ct hay đâm thng pin bng vt l.
Không được đ pin tiếp xúc vi nhit đ cao hoc tháo các cm và lõi ca pin.
Không được đè lên b mt pin.
Không được b cong pin.
Không được s dng bt kỳ loi dng c nào đ cy pin.
Nếu pin b kt trong thiết b do phng, không được c tháo pin ra bng cách đâm thng, b cong hoc đp v pin. Điu này có th
gây nguy him.
Không tìm cách lp li pin đã hng hoc b phng vào máy tính xách tay.
Phi đt pin b phng vào hp vn chuyn đã được chp thun (do Dell cung cp) theo các quy đnh vn chuyn ri tr li cho Dell
hoc gi pin này đến trung tâm tái chế được phê duyt đ x lý.
Hãy liên h vi b phn h tr sn phm ca Dell ti trang web https://www.dell.com/support đ được h tr cũng như hướng
dn thêm.
Vic s dng pin không tương thích hoc pin không phi ca Dell có th làm tăng nguy cơ ha hon hoc cháy n. Ch thay pin bng
pin tương thích mua ca Dell vì pin này được thiết kế đ hot đng vi máy tính Dell ca bn. Không s dng pin ca các máy tính
khác cho máy tính ca bn. Luôn mua pin chính hãng t trang web https://www.dell.com hoc mua trc tiếp t Dell.
S tài liu A05
Phiên bn A05
June 2020
1

Summary of content (2 pages)