Service Manual

120 | ﺚﻳﺪﺤﺗ مﺎﻈﻧ لﺎﺧدﻹا جاﺮﺧﻹاو ﻲﺳﺎﺳﻷا )BIOS(
7 قﻮﻓ ﺮﻘﻧاClose )قﻼﻏإ( رﺎﻃإ ﺮﻬﻇ اذإ Download Complete )ﻞﻳﺰﻨﺘﻟا ﻞﻤﺘآا( .
ﺚﻳﺪﺤﺗ ﻒﻠ ناﻮﻨﻋ ﺲﻔﻧ ﻞﻤﺤﻳو ﻚﻳﺪﻟ ﺐﺘﻜﻤﻟا ﺢﻄﺳ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﻤﻟا ﺰﻣر ﺮﻬﻈﻳBIOSﻪﻠﻳﺰﻨﺗ ﻢﺗ يﺬﻟا .
8 ﺮﻘﻧا ﺮﻬﻈﺗ ﻲﺘﻟا تادﺎﺷرﻹا ﻊﺒﺗاو ﺐﺘﻜﻤﻟا ﺢﻄﺳ ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﻒﻠﻤﻟا ﺰﻣر قﻮﻓ ﺎًﺟودﺰﻣ اًﺮﻘﻧ
ﺔﺷﺎﺸﻟا ﻰﻠﻋ.

Summary of content (120 pages)