Service Manual

10 Než začnete
Před manipulací uvnitř počítače
Dodržujte následující bezpečnostní zásady, abyste zabránili možnému
poškození počítače nebo úrazu.
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Zacházejte s komponentami a deskami opatrně.
Nedotýkejte se komponent ani kontaktů na desce. Držte desku za její
hrany nebo kovový montážní držák. Součásti (například procesor)
držte za hrany, nikoli za kolíky.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo
pásek pro vytahování, nikoli za samotný kabel. Některé kabely jsou
vybaveny konektory s pojistkami. Pokud odpojujete tento typ kabelu,
před odpojením kabelu pojistky stiskněte. Konektory při odtahování
od sebe udržujte rovnoměrně zarovnané, aby nedošlo k ohnutí
některého kolíku konektorů. Také se před zapojením kabelu ujistěte,
že jsou oba konektory správně nasměrovány a zarovnány.
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo poškození, proveďte před
manipulací uvnitř počítače následující kroky.
1
Ujistěte se, že je pracovní povrch plochý a čistý, aby nedošlo k poškrábání
krytu počítače.
2
Vyp něte počítač (viz část Vypnutí počítače na straně 9) a všechna připojená
zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte
kabel od počítače a potom ze síťového zař ízení.
3
Odpojte od počítače veškeré telefonní a síťové kabely.
4
Stisknutím vyjměte všechny karty vložené do čtečky paměťových karet.