Service Manual

Konektor televizní antény 105
Konektor televizní antény
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
Vyjmutí konektoru televizní antény
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
3
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
4
Vyj měte paměťové moduly (viz část Demontáž paměťových modulů na
straně 17).
5
Postupujte podle pokynů v části krok 4 v kapitole Vyjmutí pevných disků na
straně 27.
6
Odeberte optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky na straně 33).
7
Demontujte sestavu opěrky rukou (viz část Demontáž sestavy opěrky rukou
na straně 35).
8
Demontujte klávesnici (viz část Demontáž klávesnice na straně 41).
9
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
10
Odeberte karty Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-Card na straně 21).