Service Manual

Než začnete 11
5
Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.
6
Odpojte všechna zařízení připojená k počítači.
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
7
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
8
Otočte počítač horní stranou nahoru, otevřete displej a stiskněte tlačítko
napájení, čímž uzemníte základní desku.
UPOZORNĚNÍ: Dříve, než se dotknete některé části uvnitř počítače,
odveďte elektrostatický náboj z těla tím, že se dotknete kovového
předmětu, například některé kovové části na zadní straně počítače.
Během manipulace se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového
povrchu, abyste odvedli potencionální elektrostatický náboj, který
může poškodit vnitřní součásti.