Service Manual

Základní deska 113
Základní deska
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
UPOZORNĚNÍ: Karty a jiné komponenty držte vždy za hrany, snažte
se nedotýkat kolíků a kontaktů.
Demontáž základní desky
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Odeberte všechny karty nebo záslepky osazené ve slotu čtečky paměťových
karet.
3
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
4
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
5
Vyj měte paměťové moduly (viz část Demontáž paměťových modulů na
straně 17).
6
Postupujte podle pokynů v části krok 4 v kapitole Vyjmutí pevných disků na
straně 27.
7
Odeberte optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky na straně 33).
8
Demontujte sestavu opěrky rukou (viz část Demontáž sestavy opěrky rukou
na straně 35).