Service Manual

Baterie 13
Baterie
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze baterii určenou speciálně pro tento
počítač Dell. Předejdete tak poškození počítače. Nepoužívejte baterie
určené pro jiné počítače Dell.
Vyjmutí baterie
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Otočte počítač spodní stranou nahoru.
3
Posuňte uvolňovací západku baterie do strany.
4
Baterii nadzvedněte pod úhlem a vyjměte ji z přihrádky.