Service Manual

14 Baterie
Výměna baterie
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze baterii určenou speciálně pro tento
počítač Dell. Předejdete tak poškození počítače.
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zarovnejte západky na baterii s otvory v přihrádce na baterii a zatlačte ji
směrem dolů, dokud nezapadne na místo.
1 Baterie 2 Západka pro uvolnění baterie
1
2