Service Manual

Paměťové moduly 17
Paměťové moduly
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
Paměť počítače můžete rozšířit instalací paměťových modulů na základní desku.
Informace o typech paměti podporovaných tímto počítačem najdete v příručce
Setup Guide (Instalační příručka) v části Specifications (Technické údaje) nebo
na adrese support.dell.com/manuals.
POZNÁMKA: Na paměťové moduly zakoupené od společnosti Dell se
vztahuje záruka poskytovaná na počítač.
V závislosti na konfiguraci může váš počítač obsahovat dva až čtyři uživatelsky
přístupné konektory SODIMM.
Demontáž paměťových modulů
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
3
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít poškození konektoru paměťového
modulu, nepoužívejte k roztažení zajišťovacích spon paměťového
modulu žádné nástroje.