Service Manual

Bezdrátová karta Mini-Card 21
Bezdrátová karta Mini-Card
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
POZNÁMKA: Společnost Dell nezaručuje kompatibilitu ani neposkytuje
podporu karet Mini-Card získaných z jiných zdrojů, než od společnosti Dell.
Pokud jste si objednali počítač s bezdrátovou kartou Mini-Card, je karta již
nainstalovaná.
Počítač obsahuje jeden slot pro kartu Mini-Card plné velikosti a jeden slot pro
kartu Mini-Card poloviční velikosti:
Slot pro kartu Mini-Card – podporuje kartu WWAN (Wireless Wide Area
Network) či modul televizního tuneru.
Slot pro kartu Mini-Card – podporuje technologii WLAN (Wireless Local
Area Network) a kombinovanou kartu pro připojení pomocí technologie
Bluetooth nebo kartu pro přístup pomocí technologie WiMax (Microwave
Access).
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci počítače při jeho prodeji může či
nemusí mít slot karty Mini-Card již tuto kartu nainstalovanou.
Vyjmutí karty Mini-Card
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.