Service Manual

Bezdrátová karta Mini-Card 23
9
Vyj měte kartu Mini-Card z konektoru na základní desce.
UPOZORNĚNÍ: Pokud není karta Mini-Card v počítači, uchovávejte ji
v ochranném antistatickém obalu. Další informace najdete v části
Ochrana před elektrostatickým výbojem v bezpečnostních
informacích dodaných s počítačem.
Vložení karty Mini-Card
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte novou kartu Mini-Card z obalu.
UPOZORNĚNÍ: Pevným rovnoměrným zatlačením zasuňte kartu na
své místo. Při použití příliš velké síly může dojít k poškození
konektoru.