Service Manual

Pevné disky 27
Pevné disky
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
VAROVÁNÍ: Pokud demontujete pevný disk z počítače a disk je
horký,
nedotýkejte se
jeho kovového krytu.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít ztrátě dat, počítač před vyjmutím
pevného disku vypněte (viz část Vypnutí počítače na straně 9).
Nevyjímejte pevný disk, pokud je počítač zapnutý nebo v režimu
spánku.
UPOZORNĚNÍ: Pevné disky jsou velmi křehké. Při manipulaci
s pevným diskem buďte velmi opatrní.
POZNÁMKA: Společnost Dell nezaručuje kompatibilitu ani neposkytuje
podporu pro pevné disky získané z jiných zdrojů než od společnosti Dell.
POZNÁMKA: Pokud instalujete pevný disk od jiného dodavatele než od
společnosti Dell, je třeba na nový disk nainstalovat operační systém,
ovladače a nástroje.
Vyjmutí pevných disků
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).