Service Manual

30 Pevné disky
Montáž pevných disků
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte nový pevný disk z obalu.
Původní balení si uschovejte pro případ, že budete v budoucnu potřebovat
pevný disk uložit či přepravit.
3
Umístěte držák pevného disku na pevný disk.
4
Připevněte zpět čtyři šrouby upevňující pevný disk k držáku pevného disku.
5
Nasaďte pevný disk č. 1 nebo pevný disk č. 2 do základny počítače:
Vložte sestavu pevného disku do základny počítače.
Pomocí poutka posuňte sestavu pevného disku do konektoru na základní
desce.
Zašroubujte čtyři šrouby připevňující sestavu pevného disku k základně
počítače.
6
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
1 Pevný disk 2 Držák pevného disku
rouby (4)
1
2
3