Service Manual

34 Optická jednotka
Montáž optické jednotky
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zasuňte optickou jednotku do zásuvky tak, aby byla zcela usazena.
3
Znovu našroubujte šroub, který připevňuje optickou jednotku k základně
počítače.
4
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
5
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
1 Šroub 2 Optická jednotka
3 Spodní kryt
1
2
3