Service Manual

38 Sestava opěrky rukou
Montáž sestavy opěrky rukou
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zasuňte kabel dotykové podložky do konektoru základní desky a zajistěte ho
zatlačením na západku konektoru.
3
Zasuňte kabel ovládacího panelu do konektoru základní desky a zajistěte ho
zatlačením na západku konektoru.
4
Umístěte sestavu opěrky rukou na horní kryt a opatrně ji vtlačte na místo.
5
Zavřete displej a otočte počítač spodní stranou vzhůru.
6
Zašroubujte tři šrouby upevňující sestavu opěry rukou ke spodnímu krytu.
7
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
8
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
1 Konektor ovládacího panelu 2 Konektor kabelu dotykové plochy
3 Horní kryt 4 Sestava opěrky rukou
1
2
3
4