Service Manual

Panel tlačítka napájení 45
Panel tlačítka napájení
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte
bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace
o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce
Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Opravy počítače smí provádět pouze kvalifikovaný
servisní technik. Na škody způsobené servisním zásahem, který nebyl
schválen společností Dell™, se záruka nevztahuje.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít elektrostatickému výboji, použijte
uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného
kovového povrchu (například konektoru počítače).
UPOZORNĚNÍ: Před manipulací uvnitř počítače vyjměte hlavní
baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13). Předejdete tak
poškození základní desky.
Demontáž panelu tlačítka napájení
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
3
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
4
Odeberte optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky na straně 33).
5
Demontujte sestavu opěrky rukou (viz část Demontáž sestavy opěrky rukou
na straně 35).
6
Obraťte sestavu opěrky rukou spodní stranou nahoru.
7
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel panelu
vypínače od konektoru na panelu vypínače.
8
Vyšroubujte dva šrouby, které připevňují panel tlačítka napájení k sestavě
opěrky rukou.
9
Vyj měte panel tlačítka napájení ze sestavy opěrky rukou.