Service Manual

46 Panel tlačítka napájení
Montáž panelu tlačítka napájení
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Pomocí zarovnávacích sloupků umístěte panel vypínače na sestavu opěrky
rukou.
3
Zašroubujte dva šrouby připevňující panel vypínače k sestavě opěrky rukou.
4
Zasuňte kabel panelu vypínače do konektoru na panelu vypínače a zajistěte
jej zatlačením na západku konektoru.
5
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
6
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
7
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
8
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
1 Šrouby (2) 2 Sestava opěrky rukou
3 Panel tlačítka napájení 4 Konektor panelu vypínače
1
2
4
3