Service Manual

52 Displej
15
Vyšroubujte čtyři šrouby, které připevňují sestavu displeje k hornímu krytu.
16
Vyt áh něte sestavu displeje z počítače.
Montáž sestavy displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Umístěte sestavu displeje do správné polohy a zašroubujte čtyři šrouby, které
sestavu připevňují k hornímu krytu.
3
Veďte kabel displeje jeho vodítky.
4
Připojte kabel displeje ke konektoru na základní desce.
5
Utáhněte jisticí šroub připevňující uzemňovací kabel displeje k hornímu
krytu.
6
V případě potřeby připojte kabel dotykové obrazovky ke konektoru na
základní desce.
7
Veďte anténní kabel karty Mini-Card vodítky.
8
Připojte příslušné anténní kabely ke kartám Mini-Card na vašem počítači (viz
část Vložení karty Mini-Card na straně 23).
9
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
10
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
11
Zavřete displej a otočte počítač spodní stranou vzhůru.
12
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
13
Zašroubujte dva šrouby, které připevňují sestavu displeje ke spodnímu krytu.
14
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
15
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.