Service Manual

Displej 57
b
Odšroubujte šest šroubů, které upevňují panel displeje k zadnímu krytu
displeje.
7
Před odpojením anténních kabelů z vodítek na pravém pantu displeje si
důkladně prohlédněte jejich vedení a umístění.
8
Před odpojením kabelu displeje z vodítek na levém pantu displeje si
důkladně prohlédněte jejich vedení a umístění.
9
Zvedněte panel displeje ze zadního krytu displeje.
Montáž panelu displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
1 panel displeje 2 šrouby (6)
3 kabel panel emitoru IR 4 panel emitoru IR
3
4
2
1