Service Manual

58 Displej
2
Umístěte panel displeje na zadní kryt displeje.
3
Veďte kabel displeje jeho vodítkem na levém pantu displeje.
4
Veďte anténní kabely jejich vodítkem na pravém pantu displeje.
5
Pokud je potřeba, namontujte panel dotykové obrazovky:
a
Připojte kabel panelu dotykové obrazovky ke konektoru na panelu
dotykové obrazovky.
b
Namontujte osm šroubů, které upevňují panel displeje k zadnímu krytu
displeje.
6
Pokud je potřeba, namontujte panel emitoru IR:
a
Připojte kabel panelu emitoru IR ke konektoru na panelu emitoru IR.
b
Namontujte šest šroubů, které upevňují panel displeje k zadnímu krytu
displeje.
7
Nasaďte modul kamery (viz část Nasazení modulu kamery na straně 72).
8
Namontujte rámeček displeje (viz část Montáž rámečku displeje na
straně 54).
9
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
Kabel displeje
Vyjmutí kabelu displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
3
Demontujte rámeček displeje (viz část Demontáž rámečku displeje na
straně 53).
4
Odeberte modul kamery (Odebrání modulu kamery na straně 69).
5
Demontujte panel displeje (viz část Demontáž panelu displeje na straně 54).
6
Otočte panel displeje spodní stranou nahoru a položte ho na čistý povrch.
7
Opatrně sejměte pásku z panelu displeje.