Service Manual

72 Modul kamery
Nasazení modulu kamery
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Připojte kabel kamery ke konektoru na modulu kamery.
3
Upevněte pásku, kterou je kabel kamery připevněn k modulu.
4
Pomocí zarovnávacích sloupků umístěte modul kamery na zadní kryt
displeje.
5
Namontujte rámeček displeje (viz část Montáž rámečku displeje na
straně 54).
6
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
7
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
1 Kabel kamery 2 Modul kamery
1
2