User Manual

DAN - 1
DENVER ACA-17, BASEPLATE + 3M STICKER
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige
for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke
håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis
kan afleveres af borgerne genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte
fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)