User Manual

COR-1
DENVER ACA-19,BATTERY FOR ACT-1013
SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S
Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za
vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na
propisani način.
Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrene kante za smeće. Ovaj simbol
označava da se električka i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom,
već se moraju odlagati zasebno.
Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj
način osigurat ćete recikliranje baterija u sukladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.
Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno
odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.
Uvoznik:
TEHNOCENTAR D.O.O.
Prilaz Ivana Visina 7
10020 Zagreb
Hrvatska
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)