User Manual

DAN - 1
DENVER ACA-19,BATTERY FOR ACT-1013
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der
kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. denne
måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt
belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare
batterier gratis kan afleveres af borgerne genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet
direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
.
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)