User Manual

SWE-2
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VAR FÖRSIKTIG!
RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT
ÖPPNA INTE
MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT
TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN)
Denna symbol indikerar att det finns viktiga användar- och skötselinstruktioner i
litteraturen som medföljer den här enheten.
Denna symbol indikerar det finns farlig spänning som utgör en risk för elektriska stötar
inuti enheten.
Läs dessa instruktioner.
Spara dessa instruktioner.
Beakta alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Installera inte och använd inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra
apparater som producerar värme.
Koppla ur denna apparat under åskväder eller när den inte används under långa perioder.
Överlämna all service till en kvalificerad tekniker. Service krävs när apparaten har skadats
på något sätt, om till exempel nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller
föremål har fallit in i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar
normalt, eller har tappats.
Varning: För att minska risken för brand eller elstötar undvik att utsätta produkten för regn
eller fukt. Produkten får inte utsättas för dropp och stänk och inga föremål fyllda med
vätskor såsom en vas med blommor får placeras på produkten.
Inga öppna lågor som till exempel stearinljus får placeras på produkten.
Batterier (ett batteripack eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme som
solsken, eld eller liknande.
Var försiktig: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren
kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda enheten.
Var försiktig: Användning av kontroller, justeringar eller prestationsarbete annat än de som