User Manual

SWE-3
är specificerade här kan leda till farlig exponering.
För att förhindra eventuell hörselskada ska du inte lyssna med höga ljudvolymer under
längre perioder.
VIKTIGT
Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den
inte har installerats enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på
radiokommunikationer. Detta är emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår i en
viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller
TV-mottagningen, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på,
uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en av följande åtgärder:
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten
till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.
ELEKTRISK INFORMATION
Använd apparaten endast med den medföljande AC-adaptern.
Användning av icke godkända nätanslutningar gör garantin ogiltig.