User Manual

OBS:
1. Strømbanken skal oplades, inden du kan bruge den til opladning af andre enheder.
2. Undlad at opbevare strømbanken steder, hvor der er meget varmt eller meget
fugtigt; undlad at placere den i direkte sollys (temperaturområde for anvendelse er:
opladning 0
o
C - 45
o
C; afladning -10
o
C - 60
o
C; temperaturområde for opbevaring er:
-20
o
C - 60
o
C).
3. Lad ikke denne strømbank komme i kontakt med ild eller vand af hensyn til den
mulige fare for brand eller eksplosion.
4. Hold strømbanken uden for børns rækkevidde.
5. Lad ikke strømbanken være tændt, når der ingen er til stede.
6. Undlad selv at skille strømbanken ad eller samle den. Den indeholder ingen dele, du
selv kan reparere eller servicere.
7. Undlad at ryste eller banke på strømbanken og udsæt den ikke for stød.
8. Undlad at anvende strømbanken, hvis der siver væske ud af den. Hvis du får
batterivæske i øjnene, du ikke gnide i det men skal omgående skylle øjnene i
rindende vand. Søg om nødvendigt læge.
9. Det er normalt, at stmbanken bliver varm under brug. Vær forsigtig, når du kobler
strømbanken til eller fra.
10. Brug originalkabler og -stik ved enhver anvendelse.
Brug af uoriginale produkter kan medføre økonomisk tab, alvorlig personskade eller
død.
11. Undlad at tildække eller afskærme strømbanken med papir eller andre genstande,
der kan nedsætte ventilation og køling.
12. Tjek spændingen, inden du benytter produktet, så du ikke forårsager utilsigtet skade
andre produkter ved at anvende strømbanken sammen med produkter, der ikke
modsvarer dens spænding eller strømstyrke.
13. Oplad og aflad strømbanken mindst én gang hver 3. måned, hvis den ikke skal
bruges i længere tid. Dermed sikrer du dig, at strømbanken holder længere, da dens
celler ikke ødelægges.
14. Når strømbanken er afladet, skal du oplade den fuldt ud til senere brug, den er
klar til opladning af f.eks. digitale enheder.
15. Tag stikket ud af stikkontakten, når strømbanken ikke er i brug. Derved undgår du
person- og/ eller tingskade.