User Manual

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis
affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere
information kan s hos kommunens tekniske forvaltning.
Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics