User Manual

4
Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser
i denne manual.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der
kan re skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er rket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. denne
de er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt
belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt rbare
batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet
direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TC-28 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes pålgende internetadresse:
www.denver-electronics.com, og klik pågeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TC-28. Du
kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: FM 87.5 MHz 108 MHz
Maximal udgangseffekt: 2x1W
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics