User Manual

Ægte trådløse øretelefoner TWE-36MK3 TWS
Sikkerhedsoplysninger
Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug
første gang, og gem vejledningen til senere brug.
1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver
tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0°C til 40°C.
Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden,
kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af
kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven
varme, så du undgår forbrændinger eller udslæt.
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige din
hørelse.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10m.
Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af
forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de
elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i
elektroniske medicinske enheder.
11. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind
i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde
brugen.
Indholdet i pakken
1. To øretelefoner (L/R) 2. USB-ladekabel
3. Ladeetui 4. Brugervejledning
2 3 4 5
Brugsanvisning
1. Parring af øretelefonerne med din smartphone
Trin 1. Øretelefonerne tænder, når de tages ud af ladeetuiet, eller du kan
trykke og holde kontrolknappen på begge øretelefoner for at tænde dem.
En stemmeprompt siger ‘TÆND’.
Trin 2. Den RØDE og den BLÅ LYSDIODE begynder at blinke på begge
øretelefoner. Begge øretelefoner parres automatisk med hinanden i løbet af
5 sekunder.
Når parringen er udført, viser den ene øretelefon en RØD og en BLÅ
LYSDIODE, der blinker skiftevis. Det angiver, at de er klar til parring med din
smartphone.
Trin 3. Tænd Bluetooth på din smartphone for at søge efter enheder i
nærheden, og par med navnet ‘TWE-36MK3’. Du hører talemeddelelsen
‘Tilsluttet’, når parringen er udført. Indtast ‘0000’, hvis du bliver bedt om en
adgangskode. Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse med din
smartphone efter parring.
Bemærk:
Øretelefonen mærket L eller R kan bruges alene til parring med din
smartphone. Kun monolyd vil være tilgængelig.
2. Under afspilning af musik
2.1 Tryk ÉN GANG på knappen L eller R for at afspille/sætte afspilningen
på pause.
2.2 Tryk og hold knappen L eller R i 2 sekunder for at springe til næste
musikfil.
2.3 Tryk TO GANGE på knappen L eller R for at kalde op til sidst kaldte
nummer.
3. Under opkald
3.1 Tryk ÉN GANG på knappen L eller R for at besvare det indgående
opkald / afslutte opkaldet.
3.2 Tryk TO GANGE på knappen L eller R for at afvise det indgående
opkald.
4. Opladning af øretelefoner og opladningsetui
4.1 Læg øretelefonerne i opladningsetuiet. Øretelefonerne slukkes, og
opladning starter automatisk. LED-lysdioden på øretelefonerne lyser RØDT,
når øretelefonerne oplades. Den røde LED-lysdiode slukker, når de er fuldt
opladede.
4.2 LED-lysdioden på etuiet blinker, når etuiet oplades, og LED-lysdioden
lyser konstant, når etuiet er fuldt opladet.
5. Produktspecifikationer
Modelnavn: TWE-36MK3
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-navn: TWE-36MK3 (L / R / Begge øretelefoner)
Standbytid: Ca. 20 timer
Musikafspilning: 3 - 3.5 timer
Øretelefonernes batterikapacitet: 3,7 V, 45 mAh x L/R
Opladeretuiets batterikapacitet: 3,7 V, 400 mAh
DA DA DA
DA DA
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Brugervejledning
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede.
På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med
lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens
tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DENVER TWE-36MK3 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende internet adresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge
ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: TWE-36MK3. Gå herefter ind på produktsiden, og red
direktivet er fundet under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal udgangseffekt: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Kontrolknap
Advarsel: Lithiumbatteri indeni
1 432
EN
TWS Earbuds with Charging Case
TWE-36MK3
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual

Summary of content (1 pages)